Skip to main content
นานาทัศนะความประทับใจ จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “เมืองพอเพียง”

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้ทำ กิจกรรมร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมธรรมะคือแสงสว่างแห่งปัญญา ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำ สาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV การจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ของมูลนิธิยุวทูตความดี ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้พระบรมราโชวาทแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ความรู้ใหม่อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างต้นกล้าความดีให้เจริญเติบโตงอกงามต่อไป นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่ที่อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิยุวทูตความดีมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ก็ได้เป็นโรงเรียนหลักในการจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” ให้กับนักเรียนในจังหวัดนครปฐมได้เรียนรู้ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สามารถน้อมนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง […]

ร้อยเรียงเรื่องราวความประทับใจจากการเรียนรู้นิทรรศการ “เมืองพอเพียง”

ฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง  หนูจะยึดหลักคำ สอน “ความพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะถ้าเรารู้จักความพอเพียง ความพอเพียงนี้ ก็จะทำ ให้เรามีความสุข และจะนำ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยอยู่อย่างพอเพียง กินอย่างพอเพียง และใช้จ่ายอย่างพอเพียง เด็กหญิงกุลณัฏฐา กาญจนศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ฐานต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง หนูจะยึดถือคำ สอนพ่อที่ว่า “หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง” ด้วยการพูดจริง ทำจริง รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกต้อง คิดด้วยสติและรู้ตัวอยู่เสมอทุกขั้นตอนจึงจะสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย เด็กหญิงวรินยุพา วาชิซาวา โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี ฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  หนูได้เรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านการบินและการทหาร พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุขประชาชน ด้วยการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน […]

นานาทัศนะความประทับใจ จากการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ “เมืองความดี”

โรงเรียนวัดดอนทอง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จัดการเรียนการสอน 3 โปรแกรม ภาคปกติ วิทย์ – คณิต และ English Program สำหรับโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียน คือ ศึกษาดี มีคุณธรรมนำสังคม ด้วยเห็นว่า เยาวชนนั้น ควรจะเป็นพลังที่สำคัญที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต และโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรอบรู้ ทั้งพลังคุณธรรมและพลังความรู้ รูปแบบเมืองความดี ทำให้นักเรียนกระตือรือร้นที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริง เหมือนกับว่าเป็นการเรียนรู้ในชีวิตจริง สิ่งที่มองว่าเป็นนามธรรมก็ชัดเจนขึ้นว่าสามารถปฏิบัติได้ จับต้องได้ ซึ่งเห็นได้ว่าโครงการนี้เป็นการบ่มเพาะคนดีและคนเก่งอย่างเป็นรูปธรรม นายพงษ์พันธ์ สุขพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา การที่มูลนิธิฯ ได้มาจัดแสดงนิทรรศการเมืองความดี ที่โรงเรียนสฤษดิเดช ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดี ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสกับนักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดชและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ให้อยู่ในกรอบของความดี ทำให้มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร และส่งเสริมความกล้าแสดงออกในภาวะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน โดยเป็นประสบการณ์ตรงซึ่งหาได้ยากยิ่ง การนำนิทรรศการที่มีชีวิตมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียน ได้รับประโยชน์และจดจำในเรื่องของความดีตามฐานต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวัน นายสุรเชษฐ์ พรพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี การดำเนินโครงการที่โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักในจังหวัดน่าน ก่อเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง […]

ร้อยเรียงเรื่องราวความประทับใจจากการเรียนรู้นิทรรศการ “เมืองความดี”

ต้นแบบพลังความดี ที่ผมประทับใจที่สุด คือ พลังแห่งการเรียนรู้ การตั้งใจพากเพียรหาความรู้ จะทำให้เราก้าวหน้าข้ามพ้นจากอุปสรรคทั้งหลาย ในหลวงทำให้ผมเห็นว่าการแสวงหาความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ผมจะเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ และจะเดินตามรอยพระองค์ท่านครับ เด็กชายธนกิจ เนตรชาลีรัตน์โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา หนูจะยึดในหลวงเป็น ต้นแบบแห่งความดี และนำเอาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการทำตัวให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น สุภาพอ่อนโยน ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เมื่อเป็นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เด็กหญิงกุลธิดา นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระบรมราโชวาทของในหลวงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่หนูสามารถเดินรอยตามพระองค์ได้ ในเรื่องคุณธรรม 6 ประการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นอดทน การแสวงหาเรียนรู้ การพึ่งตนเอง การเป็นพลเมืองดี การอ่อนน้อมถ่อมตน หนูเชื่อว่าหากเรามีคุณธรรมครบทั้ง 6 ประการ สังคมจะสงบสุข เด็กหญิงทักษพร เพชรหลาย โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี หนูประทับใจพระบรมราโชวาทในฐานพลังแห่งการเรียนรู้ เราทุกคนจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปจนวันตาย ไม่มีใครเอาความรู้ไปจากเราได้ หนูจะตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียร และเสียสละแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เด็กหญิงปุณยาพร วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร หนูจะนำ พลังแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน […]

keyboard_arrow_up