Skip to main content
โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง

ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์

ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560 โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ

ระหว่างวันที่ 7–8 กันยายน 2560 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิ ยุวทูตความดี ร่วมกับนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี

ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up