Skip to main content
โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีเป็นอย่างสูง ที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับนักเรียนจังหวัดพิจิตร ผ่านการนิทรรศการเมืองพอเพียง ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาชนยุวทูตฯ ปี 2560 ฐานที่นักเรียนชื่นช

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลระยอง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ รองผู้ว่าธีรวัฒน์ กล่าวว่า เชื่อว่าเยาวชนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้าชมนิทรรศการ เมืองพอเพียง โดยเริ่มจากความพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง การต่างประเทศ และกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ฐานที่นักเรียนนิยมม

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดภาสกร กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรรวงการต่างประเทศ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน บ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2560 โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง เป็นนิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้ โดยเฉพาะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักเรียนที่ได้เข้าชมจะได้เรียนรู้หลักการทรงงาน การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ. ยโสธร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน เทศบาลเลิงนกทา จ. ยโสธร ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ. อำนาจเจริญ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน ชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7–8 กันยายน 2560 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และคณะผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบรองเท้าให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 128 คน โดยที่ ความจำกัดของพื้นที่ ทำให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต้องไปเรียนรู้นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันที่ 8 กันยายน 2560

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิ ยุวทูตความดี ร่วมกับนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ. ชัยนาท

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ออท.นงนุชฯ กล่าวถึง นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองพอเพียง” จะทำให้เยาวชนได้รู้รักเมืองไทย และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลก

keyboard_arrow_up