Skip to main content
โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2566 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับพันจ่าโท อนันต์ บุญสําราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รองปลัดณัฐพลฯ ได้กล่าวว่า มีความประทับใจเป็นอย่างมากกับนักเรียน 1,800 กว่าคน ของโรงเรียนอนุบาลยะลา โรงเรียนตัวอย่างของโครงการยุวทูตความดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 ในนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้แนวพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งสามารถน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เด็ก ๆ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อต่อไปจะเป็นคนดีของสังคม เป็นคนดีที่เป็นตัวอย่าง ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป พันจ่าโทอนันต์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้มาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลยะลา ทำให้เห็นว่าเราชาวไทยทุกคน มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกัน คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงได้สร้างคุณูปการคุณงามความดีต่าง ๆ ไว้ให้กับผืนแผ่นดินนี้ ซึ่งเห็นได้ว่ามูลนิธิฯ ได้เดินตามรอยพ่อ โดยได้นำเอา […]

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2566 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการ บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วามดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน ที่โรงเรียนอนุบาลระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 โดยมี รองอธิบดีมารีนี สุวรรณโมลี รองอธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับ นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ  นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

นที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีรองปลัดบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างพลังเยาวชนคนดี ตามวิถียั่งยืน โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2566 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ร่วมกับ นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผอ.จันทร์ทิพาฯ ได้กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่เด็กนักเรียนมีความตื่นรู้และสนใจนิทรรศการเมืองสุขยั่งยืน  ที่มูลนิธิยุวทูตความดีนำมาจัดแสดงทั้ง 10 ฐาน ที่ทำให้รู้ถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้กับประชาชนชาวไทย การปฏิบัติเรื่องจิตอาสาตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10 มีว่าอย่างไรบ้าง และได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ใส่ใจในการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมากเพียงใด นอกจากนั้นความรู้ในแต่ละฐาน เด็กๆ ยังสามารถนำไปประมวล ปฏิบัติทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนสืบไปด้วย และเชื่อว่าแนวคิดในเรื่องหลักธรรมหรือคติธรรม เด็กๆ จะได้ประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้วย นายภูวนัฐฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวชื่นชมโครงการรณรงค์ฯ เมืองสุขยั่งยืน ว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ได้จัดให้นักเรียนในจังหวัดตรังได้หมุนเวียนกันมาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นแบบอย่างของการเรียนรู้  ที่ทันสมัย ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในเรียนและสังคมได้ ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ […]

keyboard_arrow_up