Skip to main content
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดชุมพร – สมุทรสงคราม

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดชุมพร – สมุทรสงคราม มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ โรงเรียนหลัก   โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร (วัดสุบรรณนิมิตร)โรงเรียนวัดบางน้อย (แจ่มประชานุกูล) ช่วงเวลาดำเนินการ   ธันวาคม 2553

โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ – ตาก

มูลนิธิยุวทูตความดีได้ดำเนินโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี โดยยึดแนวคิดของ “การรู้รัก สามัคคี” เป็นหลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการสานปฏิสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนแต่ละโรงเรียนในภูมิภาค โดยคู่จังหวัดเชียงใหม่ – ตาก มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ รงเรียนหลัก โรงเรียนสันทราโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ วงเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2553

keyboard_arrow_up