Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนราชอาณาจักรกัมพูชาระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 32 คน ครู 8 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน จาก 27 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ รวมจำนวน 46 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา หัวหน้าคณะ 1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up