Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน 2561 มี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง คณะฯ รวมจำนวน 35 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าคณะ 1 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2556

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2556 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะ ยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 26 คน ครู 8 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ รวมจำนวน 39 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาชนธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าคณะ 1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up