Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561 มี นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ เป็นหัวหน้า นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และนักการทูตอาสาสมัคร นักเรียนยุวทูตฯ 20 คน ครู 6 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง คณะฯ รวมจำนวน 33 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หัวหน้าคณะ 1 นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up