Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 มี นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และนักการทูตอาสาสมัคร นักเรียนยุวทูตฯ จำนวน 31 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน จาก 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง คณะฯ รวมจำนวน 46 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ หัวหน้าคณะ 1 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 มี ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น” คณะฯ รวมจำนวน 12 คน หัวหน้าคณะ 1 นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ร่วมคณะฯ 2 นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 นายสุทัศน์ วาลุกา โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 สุโขทัย คุณครู […]

keyboard_arrow_up