Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562 มี ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี เป็นหัวหน้า นำคณะ ยุวทูตฯ ประกอบด้วย นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการทูตชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และนักการทูตอาสาสมัคร นักเรียนยุวทูตฯ 16 คน ครู 4 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 19 โรงเรียนใน 19 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง คณะฯรวมจำนวน 26 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย หัวหน้าคณะ 1 ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up