Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2556 มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งฯ เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ประกอบด้วย ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และสพฐ. นักเรียนยุวทูตฯ 21 คน ครู 4 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน  จาก 17 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมรักษ์โลก – รักแผ่นดิน คณะฯ รวมจำนวน 31 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หัวหน้าคณะ 1 นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up