Skip to main content
รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 5 – 12 สิงหาคม 2561 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมสืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 19 คน ครู 5 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัคร รวมจำนวน 30 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หัวหน้าคณะ 1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 มี ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะยุวทูตฯ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก ค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 32 คน ครู 9 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน จาก 32 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่การทูตอาสาสมัครจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ฯ รวมจำนวน 46 คน รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หัวหน้าคณะ 1 นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

keyboard_arrow_up