Skip to main content
กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในหัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

กรมสารนิเทศ ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมโครงการฯ 45 โรงเรียน โดยโรงเรียนนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)  โรงเรียนละ 4 คน และครูผู้สอนศิลปะ 1 คน รวมจำนวน 223 คน จาก 45 โรงเรียน ใน 40 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน  การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ […]

keyboard_arrow_up