ปลูกจิตสำนึก
ฝึกจิตอาสา
พัฒนาโลกทัศน์
ยุวทูตความดี
เวทียุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โดย ออท.กิตติ วะสีนนท์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 โดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จ.ชุมพร วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557 โดย นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และนายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดต้นแบบความดี