งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี

5 มกราคม 2557            งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ “ เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตไทย” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2557 กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานการปลูกฝังคุณธรรมความดีที่ผ่านมาทั้งหมด ที่มีคุณต่อเยาวชนไทย โดยได้กราบบังคมทูล-เชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 3 มกราคม 2557 โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศมาร่วมรับเสด็จฯ และร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนนิทรรศการ ประกอบด้วย

- นิทรรศการ”เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตไทย”

- นิทรรศการ”โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา”

          - นิทรรศการ”รักษ์โลก- รักแผ่นดิน” จากมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี


ส่วนกิจกรรมเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสถานที่ ผ่านซุ้มการเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  “ ยุวทูตความดี  ก้าวสู่  ประชาคมอาเซียน ”    “ รอบรู้ รอบโลก  กับนักการทูตไทย  จากโกษาปานถึงปัจจุบัน ”  “ ภาษาพา สนุก ”  “ ท่องโลกกับมิตรประเทศ ”  “ จิตอาสา   สู่สากล ”ฯลฯ

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายนอกสถานที่  ด้วยการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  การ          เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  มิวเซียมสยาม  และสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา

- กิจกรรมเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ ด้วยปาฐกถาพิเศษ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่น ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ   ดร.พลเดช วรฉัตร  ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร  รวมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

ผู้เข้าร่วมงานในช่วง 4 วัน จำนวนทั้งสิ้น 3,049 คน จาก 59 จังหวัด ทั่วประเทศผู้เข้าชม 36020 คน