ประธานและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี

นายธานี ทองภักดี
ประธานกรรมการ
นายอัมพร พินะสา
รองประธานกรรมการ
นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
กรรมการ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
นายอภิชาติ ชินวรรโณ
กรรมการ
นายดนุชา สินธวานนท์
กรรมการ
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์
กรรมการ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
กรรมการ
นายธนา เวสโกสิทธิ์ุ์
กรรมการ
นางนงนุช เพ็ชรรัตน์
กรรมการ
นายธานี แสงรัตน์
กรรมการ
นางสาวอุศณา พีรานนท์
กรรมการ
นายโสรัจ สุขถาวร
กรรมการและเหรัญญิก
นางชลธี จันทร์รัชชกูล
กรรมการและเลขานุการ