ประธานและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี

นางบุษยา มาทแล็ง
ประธานกรรมการ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์
รองประธานกรรมการ
นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
กรรมการ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
กรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการ
นายกิตติ วะสีนนท์
กรรมการ
หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์
กรรมการ
นายกมล รอดคล้าย
กรรมการ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
กรรมการ
นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์
กรรมการ
นางนงนุช เพ็ชรรัตน์
กรรมการ
นายเสข วรรณเมธี
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี
กรรมการ
นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส
กรรมการและเหรัญญิก
นายสุภาค โปร่งธุระ
กรรมการและเลขานุการ