ประวัติความเป็นมา

มูลนิธิยุวทูตความดี

2542

กระทรวงการต่างประเทศริเริ่ม "โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
ในวโรกาส พระชนมายุ 72 พรรษา โดยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษานำร่อง 76 จังหวัด
ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำโครงการ-กิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูต
เพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ

2544

โครงการยุวทูตความดีฯ มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2544 ให้โครงการยุวทูตความดีฯ เป็นโครงการต้นแบบโครงการหนึ่งในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2547

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับโครงการยุวทูตความดีฯ
ไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2547 เป็นต้นมา

2549

โครงการยุวทูตความดีฯ ขยายเครือข่ายกิจกรรมจากเยาวชนระดับประถม สู่เยาวชนระดับมัธยม ในโครงการ "เยาวชน นั้นไซร้ คือพลังของแผ่นดิน" ในปี 2549 โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกเยาวชนในการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

2550

โครงการยุวทูความดีฯ ได้ทำการ จดทะเบียนเป็น "มูลนิธิยุวทูตความดี" 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 มีจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย เพิ่มจาก 76 แห่งเป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 จำนวน 1,520 แห่ง ในปี 2544 และโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2
จำนวน 975 แห่ง ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ยุวทูตความดี มีจำนวน 2,154 โรงเรียน 

2552 

มูลนิธิยุวทูตความดี 
เริ่มดำเนินงาน ในเดือน สิงหาคม 2552

2553

เริ่มดำเนินโครงการ เหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนต่างภูมิภาค ด้วยการใช้หลัก รู้รักสามัคคี

2554

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลโครงการยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน
และกิจกรรมปณิธานยุวทูตความดี เพื่อพลังแผ่นดิน

2555

นำคณะยุวทูตความดี เยือนประเทศเพื่อนบ้าน : สิงคโปร์
ร่วมมือกับ ASOMFA เริ่มโครงการ "ผู้อุปถัมภ์" ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตเคนยา กับ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ. ปทุมธานี

2556

เริ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน 
และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

ร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโรงเรียน
ในเครือข่ายยุวทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมรอบรู้เรื่องประชาคมอาเซียนในงานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62

เริ่มโครงการค่ายอบรม เพื่อเสริมสร้างเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน : ค่ายธรรมะ
ค่ายรักสิ่งแวดล้อม ค่ายรู้รักสามัคคีและค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมมือกับมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส.) 
เริ่มโครงการขยายผลการจัดค่ายอบรม รักโลก-รักษ์แผ่นดิน

ร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทววงศ์ฯ จัดโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ

ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและสถานเอกอัครราชทูตจีน 
ในโครงการผู้อุปถัมภ์

เริ่มโครงการพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดีในการเยือนประเทศเพื่อนบ้าน 
: มาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ลาว

ร่วมมือกับสถานเอกอักรราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา 
เริ่มโครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดีในการเยือนอินโดนีเซีย

2557

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน "เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย" เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557

ร่วมมือกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการ
รณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี
ใน 3 ภาค 12 จังหวัด

ร่วมมือกับสถาบันวิมุตตยาลัย จัดค่ายอบรมธรรมะ

ร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดค่ายอบรมรักสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ (กปร.) จัดค่ายอบรมเศรษฐกิจพอเพียง

2558

มูลนิธิยุวทูตความดีได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558
มูลนิธิยุวทูตความดีได้ทำการจดทะเบียนในชื่อใหม่โดยเปลี่ยนจากชื่อ มูลนิธิยุวทูตความดี เป็น "มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี"

ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จัดโครงการต่อยอด
การพัฒนาโลกทัศน์ให้กับยุวทูตความดีในการนำคณะยุวทูตความดีเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย - อินเดีย 
เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีในระดับเยาวชนระหว่างกัน

ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

2559

ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอินเดีย - ไทย
เพื่อเสริมสร้างมิตรไมตรีในระดับเยาวชนระหว่างกัน

เริ่มดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีระหว่างเยาวชนยุวทูตไทยกับเยาวชนคนดีจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) โดยร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศดังกล่าว

ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดโครงการต่อยอดการพัฒนาโลกทัศน์ให้กับยุวทูตความดีในการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น