พันธกิจของมูลนิธิฯ

  • สนับสนุนโครงการ-กิจกรรมของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง "ความดี-ความฉลาดรู้" ตามแนว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • ส่งเสริมให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในไทยรับเป็น "ผู้อุปถัมภ์" โรงเรียนเครือข่าย โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ และเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างโรงเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ "ผู้อุปถัมภ์"

  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะ "โรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง" ระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย กับโรงเรียนในต่างประเทศผ่านการประสานร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และผูกมิตรสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • สนับสนุนกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตในโครงการสัญจรของกระทรวงการต่างประเทศผ่าน บัวแก้วสัญจร กงสุลสัญจร อาเซียนสัญจร และเทวะวงศ์สัญจร ฯลฯ

  • จัด การเหย้า-เยือน ระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายจากภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการน้อมนำแนวพระราชดำรัสฯ มาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และนำข้อดีมาฝึกปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน รวมทั้งปลูกฝัง การรู้รักสามัคคีในกลุ่มเยาวชน

  • สร้างเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนรอบรู้ในแผ่นดินถิ่นกำเนิด ในโครงการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน ผ่านค่ายอบรม ฯลฯ ที่ได้รับความสนับสนุนจาก สถาบันสงฆ์ วิสาหกิจ และภาคเอกชนชั้นนำ

  • ส่งเสริมการ สานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน โดยจัดการเยือนประเทศอาเซียน เพื่อเชื่อมโยง การเรียนรู้ และพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนยุวทูต