โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคกลาง

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ชัยนาท และอุทัยธานี จำนวน 90 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 16,681 คน

          จังหวัดนครปฐม ที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อำเภอศาลายา ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเข้าร่วมทั้งหมด 22 โรงเรียน จำนวน 2,700 คน

          จังหวัดนนทบุรี ที่โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 โดยมี ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ร่วมกับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 9 โรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,393 คน

          จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 19 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,632 คน

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 โดยมี นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 8 โรงเรียน จำนวน 1,920 คน

          จังหวัดสมุทรปราการ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,345 คน

          จังหวัดชัยนาท ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 3,666 คน

          จังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 9 โรงเรียน จำนวน 3,025 คน

          จังหวัดพิจิตร โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมกับนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,764 คนผู้เข้าชม 6817 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 14 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ 11 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร 7 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ 28 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี 17 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท 10 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 4 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา