โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีให้กับเยาวชนในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดชัยภูมิ อำนาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์ จำนวน 73 โรงเรียน มีจำนวนผู้เข้าร่วม 7,899 คน

          จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 -29 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ร่วมกับสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 16 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,330 คน

          จังหวัดอำนาจเจริญ ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 681 คน

          ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และคณะ ผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบรองเท้าให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 128 คน
          โดยที่ ความจำกัดของพื้นที่ ทำให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต้องไปเรียนรู้ เมืองพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร ในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยที่มูลนิธิฯ สนับสนุนการเดินทางฯ

          จังหวัดยโสธร ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมี นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการบริหารมูลนิธฺยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด 19 โรงเรียน จำนวน 1,479 คน

          จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 ซึ่งมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 32 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,409 คน
ผู้เข้าชม 7363 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 14 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ 11 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร 7 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ 28 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี 17 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท 10 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 4 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา