โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2560 ในภาคตะวันออก


          จังหวัดสระแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,127 คน

          จังหวัดชลบุรี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วม รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,470 คน

          จังหวัดระยองโรงเรียนอนุบาลระยอง ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนหลักและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,526 คนผู้เข้าชม 5470 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 14 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์ 11 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร 7 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ 28 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี 17 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท 10 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ 4 สิงหาคม 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา