โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร

11 - 12 กันยายน 2560

               โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน เทศบาลเลิงนกทา จ.อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง เป็นสื่อที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง การต่างประเทศจัดทำ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจสำหรับเด็ก ทำให้เด็กได้ซึมซับได้เรียนรู้ความพอเพียง และน่าจะได้รับการขยายให้เผยแพร่กับโรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น จะได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน

ขณะเดียวกัน อธิบดีบุษฎีฯ ได้กล่าวถึงนิทรรศการเมืองพอเพียงว่า เป็นนิทรรศการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าชมได้เห็นหลักต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การอดออม การดูแลครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ เป็นยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นกล้าแห่งความดี ซึ่งปลูกแล้ว ต้องนำไปขยายผลให้ได้ นอกจากนั้นแล้วหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ 17 ประการ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่ง ขอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องรอบตัวให้ทันการพัฒนาและความทันสมัยของโลก

ฐานที่ได้รับความนิยมคือ ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน ภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดโลกจำนวนมาก อาทิ

ข้าว
  • ไทย ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย จำนวน 10.5 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เป็นอันดับ 3 ของโลก ในอาเซียนมีประเทศที่ส่งออก 4 ประเทศหลักคือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา

ถั่วเหลือง 
  • กัมพูชา เร่งส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองส่งออกจนกลายเป็นพืชดาวรุ่งของอาเซียนและ มีปริมาณส่งออกถึง 80% ของผลผลิตทั้งหมด

กาแฟ 
  • เวียดนาม ส่งออกกาแฟมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล จำนวน 1.7 ล้านกิโลกรัมและอินโดนีเซียเป็นอันดับ 4 ของโลก

ปาล์มน้ำมัน
  • ผลผลิตและส่งออกปาล์มน้ำมันกว่า 80% ของโลกมาจาก 3 ประเทศในอาเซียนคือ อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและของโลก รองลงมาคือมาเลเซีย และไทย

อ้อย (น้ำตาล) 
  •  ไทย ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล จำนวน 7.5 ล้านตัน

มันสำปะหลัง
  •  ไทย ส่งออกมันสำปะหลังเป็นอันดับ1 ของอาเซียนและอันดับ2 ของโลก รองจากไนจีเรีย จำนวน 29.8 ล้านตัน ประเทศในอาเซียนที่ส่งออกอันดับรองลงมาคือ เวียดนามและกัมพูชา แต่ประเทศอินโดนีเซียมีผลผลิตเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนแต่ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
  •  อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีผลผลิตมากที่สุดรองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

ยางพารา 
  •  ไทย ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ1 ของอาเซียนและเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน จำนวน 2.95 ล้านตัน และมีอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนามมีปริมาณส่งออกรองลงจากไทย


เยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการเมืองพอเพียงไว้ว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง แต่ละฐานมีความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่เคยรู้มาก่อน มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เกิดแรงบันดาลใจให้มีพลังและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลจริง และเป็นแบบอย่างที่ดี


โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ตั้งอยู่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 603 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศรายุทธ ศรีไพล ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดยโสธรที่เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน


รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โรงเรียนหลัก โรงเรียนเทศบาลเลิงนกมา
โรงเรียนภาคีเครือข่าย
1. โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร 
2. โรงเรียนหนองโสน
3. โรงเรียนบ้านดอนป่าโมง 
4. โรงเรียนบ้านกุดโจน
5. โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 
6. โรงเรียนบ้านหวาย
7. โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชมคุรุราษฎร์ 
8. โรงเรียนหนองยางห้ายสะแบก
9. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีพัฒนา
10. โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
11. โรงเรียนสมนึกพิทยา
12. โรงเรียนบ้านนาจาน
13. โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
14. โรงเรียนศรีแก้ว
15. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
16. โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
17. โรงเรียนชุมชนบ้านนากองหนองบก
18. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี


ผู้เข้าชม 10575 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 28 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร 25 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลระยอง จ.ระยอง 21 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 18 กันยายน 2560 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว