โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

18 - 19 กันยายน 2560

               โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดภาสกร กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรรวงการต่างประเทศ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้เด็กๆ ได้เข้าใจว่า จะดำเนินชีวิตอย่างไร ให้สอดคล้องกับคำสอนของพระองค์ท่าน และเพื่อให้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นของขวัญแด่พระองค์ท่าน ให้เด็กได้เรียนรู้ และจะช่วยกันปกป้องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานครัวเรือนพอเพียง หัวใจสำคัญของ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณในการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เครื่องมือสำคัญ คือ การทำบัญชีพอเพียง ที่จะช่วยให้ เห็นภาพของการใช้จ่ายภายในบ้าน ว่ามีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือไม่ และสำรวจว่ารายการใดจำเป็นน้อยจำเป็นมาก จำเป็นน้อยอาจลดลง จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา ฯลฯ แต่เมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัว ต้องปฏิบัติตัวตามพระบรมราโชวาท รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นการวางแผนทางการเงิน เป็นการสร้างวินัยในการออม ทำให้รู้ว่า ในแต่ละวันนั้นใช้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยแค่ไหน การออมเงินด้วยความพอเพียงเป็นการออมเงินที่คำนึงถึง ความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักคิด ใช้จ่ายอย่างมีสติ จึงต้องมีการวางแผน ทำให้รู้การใช้จ่ายซึ่งช่วยให้สามารถ ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ ต่างมีความคิดเห็นว่า ฐานครัวเรือนพอเพียง ทำให้เรารู้จักการบันทึกรายรับรายจ่าย การใช้เงินเป็น และรู้จักการออมเงิน จะได้มีเงินออมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเอาไว้ใช้ในยามต้องการสิ่งของใดๆ ถ้าเรารู้จักการออมเงิน เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็เอาเงินออมไปใช้ได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินหรือยืมเงินคนอื่น ครอบครัวเราก็จะไม่เดือดร้อน

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,285 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประสาร พรหมณา ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดสระแก้วที่เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,127 คน
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม โรงเรียนหลัก โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนภาคีเครือข่าย
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกระพ้ออนุสรณ์)
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกะสัง)
3. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
4. โรงเรียนบ้านสี่แยก
5. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
6. โรงเรียนบ้านท่ากะบาก


ผู้เข้าชม 4950 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

26 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ. บุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนมุกดาลัย จ. มุกดาหาร 16 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จ. หนองบัวลำภู 12 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จ. อุดรธานี 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จ. หนองคาย 29 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จ. สมุทรสาคร 26 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี