โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม)

22 กรกฎาคม - 27 กันยายน 2562

          มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างต้นกล้าความดี ให้เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน พร้อมน้อมนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน รวมทั้งขยายต่อยอด ในกลุ่มเยาวชนไทยและ เยาวชนนานาชาติ ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียง ที่นำมาตั้งแสดง มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน รู้จักคิด มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วย 10 ฐานการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ที่มุ่งส่งเสริมความรอบรู้ ให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลก

นิทรรศการเคลื่อนที่เมืองพอเพียง ประกอบด้วย 10 ฐานการเรียนรู้

1. ฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง

น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทยทั้ง 10 ประการ เป็นต้นแบบให้คณะผู้บริหารและครูได้พิจารณา เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ดังนี้
- เศรษฐกิจพอเพียง - ระเบิดจากภายใน - พออยู่ พอกิน - ทำงานแบบองค์รวม - ทำตามลำดับชั้น - ทำงานอย่างมีความสุข - ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ - แก้ปัญหาจากจุดเล็ก - ไม่ติดตำรา
- ขาดทุนคือกำไร

2. ฐานต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง

น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี ที่ถึง
พร้อมด้วยคุณลักษณะดังนี้

- รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก - มีความเพียร ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
- ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักข่มใจ - รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
- หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง - เอาใจใส่ ขยัน พึ่งพาตนเอง
- รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รัก สามัคคี - จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่
- ปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน - ระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ

3. ฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านการบินและการทหาร พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุข
ประชาชน ด้วยการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และสิ่งที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในเรื่อง ความกตัญญู ทรงสนองงานในพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้มีพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

4. ฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

นำเสนอพระราชดำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแด่มูลนิธิยุวทูตความดี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพัฒนาเยาวชน ผ่านโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล และการให้กำลังใจคุณครูและผู้บริหาร ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญในการร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ ยังนำเสนอ โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่ม CLMV ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้น โดยเป็นโครงการที่นำนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุวทูตฯ ที่ประเทศไทย และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

5. ฐานมูลนิธิยุวทูตความดี สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียง

มุ่งสร้างเสริมให้เยาวชนไทย มีคุณธรรม คุณภาพ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่หลากหลาย
เน้นการปลูกจิตสำนึก ด้วยการมุ่งเสริมสร้างคำนึงประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นทำความดี แม้ไม้มีใครเห็น ฝึกจิตอาสา มุ่งส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และพัฒนาโลกทัศน์ มุ่งพัฒนาแนวคิด ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเยือนเพื่อสานสัมพันธ์ สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อออนไลน์ของมูลนิธิฯ (เว็บไซต์มูลนิธิฯ www.yavf.or.th ทางเฟซบุ๊ค แฟนเพจ www.facebook.com/yavfThailand และรายการยุวทูต On Air
ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHz)

6. ฐานครัวเรือนพอเพียง

ครอบครัวที่น้อมนำแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้แนวคิด 3 ห่วง
2 เงื่อนไข เครื่องมือสำคัญ คือ ความพอประมาณ ด้วยการทำบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ รายจ่ายของครอบครัว ช่วยให้เห็นภาพการใช้จ่ายในครอบครัว สามารถวางแผน ลด/เพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจครัวเรือนตามสภาพวิกฤตได้ ดั่งพระบรมราโชวาท “รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด” รวมไปถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่งมอบรอยยิ้ม และมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถที่ทำได้

7. ฐานโรงเรียนภูมิปัญญา

เรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ใช้หลักศึกษาปัญหาและแก้ไขตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบไว้ เพื่อสร้างไทยให้ยั่งยืน และการเรียนรู้ ในห้องเรียน มุ่งเน้นการศึกษาในประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษา ดังเช่น ฟินแลนด์/ สวิตเซอร์แลนด์/ อินเดีย/ สิงคโปร์/ จีน และไทย

8. ฐานหลักธรรมบันดาลใจ

แม้โลกจะเจริญก้าวหน้าด้วยวัตถุและเทคโนโลยี แต่หลักยึดเหนี่ยวที่จะช่วยให้เราอยู่ในโลกที่
หมุนเร็วได้อย่างมีสติ คือ ศาสนา และข้อคิดจากหลักธรรมของพระอริยสงฆ์ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อคิดความเห็นจากนักคิดและนักปฏิบัติจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่สร้างพลังบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการลงมือปฏิบัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น รวมถึงข้อคิด “เราพอเพียงไปเพื่ออะไร” ที่สอนให้เข้าใจว่า คนไทย 60 ล้านคน เปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่ขับเคลื่อนประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศได้นั้น จะต้องใช้ความพอเพียง อันเป็นปรัชญาของการดำเนินงาน ของทุกสายอาชีพ และเป็นกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนต้องมีความพอดี ในหน้าที่ของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่ตลอด และเมื่อใดที่คนเรามีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ หากเรายึดมั่นในแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว พวกเราคนไทยก็ได้อยู่บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความสุข..ที่แสนพอดี

9. ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน

วิถีเกษตรที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจากความพอเพียง นับเป็นภูมิคุ้มกันชั้นยอดของสังคมเกษตรไทยด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยผ่านพ้นวิกฤต ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ถือเป็นต้นแบบของเกษตรผสมผสาน คือ ระบบที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรวมตัวกันในการเจรจาต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร ในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร ดังพระบรมราโชวาท “รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รักสามัคคี”

10. ฐานตลาดนวัตกรรม

กิจการที่นำนวัตกรรมมาใช้อย่างชาญฉลาด (Smart Innovative Shop) เพื่อขับเคลื่อน
เยาวชนไทยให้พร้อมก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency Economy Philosophy (SEP) ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมบนแนวคิด ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ SDGs หรือ Sustainable Development Goals คือ เป้าหมายในการพัฒนาประชาคมโลก โดยยึดหลักการพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment and Development) ซึ่งสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ใน 15 ปีข้างหน้า

กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ชมวีดิทัศน์ สืบสานพระราชปณิธาน “วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ” ร้อยเรียงเรื่องราว ด้วยการเล่าเรื่อง ผ่านภาพวาด และนิทาน

ลับคมคิด พิชิตรางวัล

- รู้รอบ – รอบรู้ กับประชาคมอาเซียน ผ่านวิดีทัศน์
- สู่โลกกว้างของการเรียนรู้

ก้าวทันโลก กับสาระน่ารู้

- รอบรู้ – รอบโลก : เรียนรู้ เรื่องสหภาพยุโรป (EU) และ อาเซม (ASEM) ผ่านวิดีทัศน์
- 108 คำถามพาสนุก

ใครเก่งเชิญทางนี้ กับเยาวชนมากความสามารถ ในการขับร้อง เล่นดนตรี ซึ่งผ่านการแข่งขัน
และคัดเลือกจากทางโรงเรียน เพื่อรับมอบรางวัลจากมูลนิธิฯ มาร่วมชื่นชมกับยุวทูตฯ คนเก่ง ที่ชนะเลิศเรียงความ ร่วมออกอากาศกับรายการยุวทูต On Air เผยแพร่ผ่านทางวิทยุสราญรมย์ AM 1575 kHzผู้เข้าชม 6770 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562