โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่

22 - 23 กรกฎาคม 2562

          มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

          นายชัยสิริฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง เป็นนิทรรศการที่ให้นักเรียนได้เข้าใจและเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน เป็นการเรียนรู้นอกตำรา เพื่อการพัฒนาอย่างถ่องแท้ และเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกัน นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการสร้างเด็กให้มีความสามารถ เป็นเด็กดี เด็กเก่ง มีคุณธรรม มีความสำคัญตั้งแต่แต่เริ่มต้น ซึ่งนิทรรศการเมืองพอเพียงที่มูลนิธิฯ นำมาจัดแสดงนั้นมีความรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 การเป็นเจ้าภาพอาเซียน การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักสหประชาชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการศึกษาของนักเรียน ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำความรู้ในเมืองพอเพียงไปขยายผลแก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

          ฐานการเรียนรู้ที่ยุวทูตฯ สนใจอย่างกว้างขวาง คือ ฐานครัวเรือนพอเพียง หัวใจสำคัญของ เศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน คือ ความพอประมาณ และเครื่องมือสำคัญในการรู้การใช้จ่ายภายใน คือ การทำบัญชีพอเพียง ที่จะช่วยให้เห็นภาพของการใช้จ่ายภายในบ้าน ว่ามีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือไม่ และสำรวจว่ารายการใดจำเป็นน้อยจำเป็นมาก จำเป็นน้อยอาจลดลง จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา ฯลฯ แต่เมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัว ต้องปฏิบัติตัวตามพระบรมราโชวาท “รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด”

          เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ จะได้รับแจกสมุดบัญชีพอเพียง ซึ่งยุวทูตฯ ต่างได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ทำให้รู้จักการบันทึกรายรับ – รายจ่าย วางแผนการใช้เงินเป็น รู้จักการออมเงิน จะได้มีเงินออมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน และมีเงินไว้ใช้ยามจำเป็นในอนาคต

          โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ตั้งอยู่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 940 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายจำเนียร ไตรมาตร ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,105 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านแม่หวาน

2. โรงเรียนแม่คือวิทยา

3. โรงเรียนบ้านป่าป้อง

4. โรงเรียนป่างิ้ว

5. โรงเรียนป่าเหมือด

6. โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

7. โรงเรียนบ้านบ่อหิน

8. โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงผู้เข้าชม 3323 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562