โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์

5 - 7 สิงหาคม 2562

       มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีบุษฎีฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง จักโดยมูลนิธิฯ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ก็จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า มีความทัดเทียมสากลมากยิ่งขึ้น และแนวปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถปลูกฝังให้ยุวทูต ความดีทุกคน สามารถนำไปสานต่อในการดำเนินชีวิตให้ก้าวไกลทันโลกต่อไปในอนาคต

นายอรรถพรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ได้นำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ รวมทั้งนำไปปรับใช้กับด้านการต่างประเทศ เพราะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศไทย เพราะในอีกหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลก นักเรียนไทยจึงต้องนำไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนนำในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ฐานครัวเรือนพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องของ การเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ การเป็นประธานอาเซียนของไทยมีแนวคิดหลัก คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน หรือ Advancing Partnership for Sustainability ซึ่งการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่งมอบรอยยิ้ม และมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถที่ทำได้


โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นกล้าความดีฯ มีจำนวนนักเรียน 2,576 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาคร คล้ายแท้ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,630 คน


รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนบ้านบ่อดินสองพอง 

2. โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม

3. โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว 

 4. โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน

5. โรงเรียนวัดท่าทอง 

 6. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์ผู้เข้าชม 267 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562