โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี

19 - 20 สิงหาคม 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีกาญจนาฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่มูลนิธินำมาจัดตั้งแสดงให้กับนักเรียนที่โรงเรียนโคกสำโรงได้เรียนรู้นั้น เห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และนิทรรศการก็มีการนำศาสตร์พระราชา มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกัน ทำให้เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้เด็กไทยก้าวไกล ทันโลก

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ขยะหมุนเวียน ไปกับ โครงการของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ที่ได้จัดทำโครงการขยะหมุนเวียน โดยส่งเสริมให้มีการแยกขยะ ลงถัง 6 ประเภท เพื่อเป้าหมายการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นั่นคือ การทิ้งขยะไปที่ปลายทางให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ทั้งขยะที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ได้ จะถูกนำมาแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าหรือสร้างประโยชน์ได้อีก รวมทั้งยุวทูตความดีกับภารกิจกู้โลก เรียนรู้การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวปฏิบัติของเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการสร้างขยะให้น้อยลง ใช้ของให้คุ้มค่า แยกขยะเพื่อเอากลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่

โรงเรียนโคกสำโรง ตั้งอยู่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 506 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอังกูร อิงคนินันท์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจำนวน 24 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,553 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนโคกสำโรง

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง)
2. โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
3. โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
4. โรงเรียนวัดสะแกราบ
5. โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
6. โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)
7. โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
8. โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
9. โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
10. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
11. โรงเรียนบ้านวังจั่น 12. โรงเรียนบ้านท่าม่วง
13. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
14. โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
15. โรงเรียนศรีแก้วอนุกุล
16. โรงเรียนรัตนาราม
17. โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
18. โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
19. โรงเรียนวัดหนองพิมาน
20. โรงเรียนบ้านหนองบัว
21. โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
22. โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
23. โรงเรียนบ้านพุม่วง
24. โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างผู้เข้าชม 26 คน

« ย้อนกลับ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

9 กันยายน 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 19 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนโคกสำโรง จ. ลพบุรี 13 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคกลาง 30 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 (ภาคกิจกรรม) 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จ. เชียงใหม่ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ ปี 2562 ในภาคเหนือ 22 กรกฎาคม 2562 : โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562