พลังความรู้รัก-สามัคคี สานมิตรไมตรีระหว่างภูมิภาค, พลังความรู้คู่ปัญญา

บทบาทของกระทรวงฯในการพัฒนาเยาวชนยุวทูตความดีให้ก้าวไกลสู่สากล

นายธานี ทองภักดี 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 
          นับตั้งแต่ที่กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติ ในปี พ.ศ. 2542 เป็นเวลา 18 ปีแล้วที่กระทรวงฯได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่โครงการฯ และมูลนิธิยุวทูตความดีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ด้วยมุ่งหวังพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีคุณภาพ และรอบรู้ ด้วยการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์

          กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนโครงการและกิจกรรมยุวทูตความดี ซึ่งแสดงถึงภารกิจความรับผิดชอบของกระทรวงฯที่มีต่อสังคมและเยาวชนของชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนอีกด้วย ส่งผลให้เยาวชนไทยมุ่งมั่นในการทำความดี มีกำลังใจและความเพียรที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและสังคม

การสนับสนุนของกระทรวงมีหลายลักษณะ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
  • ในเชิงสถานที่ กระทรวงฯจัดสถานที่ทำการของมูลนิธิฯให้อยู่ในอาคารทำการของกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา
  • ในเชิงงบประมาณ กระทรวงฯได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรม รวมทั้งโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปี ให้มูลนิธิฯดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
  • ในเชิงนโยบาย กระทรวงฯสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศร่วมอุปถัมภ์โครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ
หน่วยงานภายใน กำหนดให้กรมต่างๆดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี เช่น

-กรมสารนิเทศ จัดโครงการบัวแก้วสัญจร ให้ความรู้ด้านการต่างประเทศแก่หน่วยงานในแต่ละจังหวัด เยี่ยมชมโรงเรียนยุวทูต พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสร้างคนดี ปีละ 5 ครั้ง

-กรมอาเซียน จัดโครงการห้องสมุดอาเซียน ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ให้กับโรงเรียนใน 33 จังหวัด ทั่วภูมิภาค

-กรมเอเชียตะวันออก จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ไทย – จีน เชิญนักเรียนยุวทูตจำนวน200 คน จาก 20 โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมแข่งขันที่กระทรวงฯ

-กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาอังกฤษกับคณะทูตานุทูตจากประเทศแอฟริกา

-สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี ทุกปี ปีละ 23 คน จาก 23 โรงเรียนใน 23 จังหวัด

-สำนักงานไทยในต่างประเทศ จัดโครงการนำคณะเยาวชนยุวทูตฯ 5 - 12 คน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนนานาชาติ เช่น โครงการสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเดลี โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนนานาชาติ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และโครงการยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถานเอกอุครราชทูตต่างประเทศในไทย ที่ได้รับการเชิญชวนให้จัดโครงการ ผู้อุปถัมภ์ การไปเยี่ยมชมโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี และสร้างสรรค์การเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ผ่านกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา การแสดงทางวัฒนธรรม การมอบหนังสือ และทุนการศึกษา
  • ในเชิงบุคลากร กระทรวงฯสนับสนุนให้ข้าราชการ และนักการทูต เป็นอาสาสมัครให้กับ มูลนิธิฯ เผยแพร่ความรู้ด้านมิติต่างประเทศ ในค่ายอบรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิจัดขึ้น และในโครงการรณรงค์ฯที่เวียนไปตามจังหวัดต่างๆ
  • ในเชิงผู้บริหาร ท่านรัฐมนตรีดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นทั้งประธานผู้ก่อตั้ง และประธานโครงการฯ พร้อมกับให้การสนับสนุนอย่างจริงจังในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ ให้กับเยาวชนยุวทูตฯ เพื่อการเป็นพลเมืองดีของชุมชนและสังคม นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญที่ยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เชื่อว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับสารประโยชน์ตามกำหนดการที่จัดไว้อย่างดี และขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการเข้าร่วมสัมมนาให้คุ้มค่าที่สุด


* ถอดความจากการบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 วันที่ 17 มกราคม 2561ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม 10479 คน

« ย้อนกลับ

พลังความรู้รัก-สามัคคี สานมิตรไมตรีระหว่างภูมิภาค, พลังความรู้คู่ปัญญา

7 พฤศจิกายน 2557 : พลังความรู้รัก-สามัคคี 7 พฤศจิกายน 2557 : การพัฒนาโลกทัศน์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 7 พฤศจิกายน 2557 : การอนุรักษ์และเชิดชูอัตตลักษณ์ของกรุงเทพเมืองฟ้าอมร 7 พฤศจิกายน 2557 : ทิศทางและการต่อยอด โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : ความยั่งยืนของโครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : ความต่อเนื่องของโครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : กลยุทธในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นพลังของแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : เรียนรู้อย่างมีความสุข รักท้องถิ่นชุมชน ด้วยจิตอาสา 7 พฤศจิกายน 2557 : ภาษา: เครื่องมือในการสื่อสารข้ามกาลเวลา 26 กันยายน 2557 : พลังความรู้คู่ปัญญา 26 กันยายน 2557 : คำกล่าวเปิดโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557 26 กันยายน 2557 : แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี