พลังความรู้รัก-สามัคคี สานมิตรไมตรีระหว่างภูมิภาค, พลังความรู้คู่ปัญญา

กล่าวให้โอวาทคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 
          กระทรวงการต่างประเทศ โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาเด็กโดยน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพเข้มแข็ง นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการยุวทูตความดีเฉลิม พระเกียรติ เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อทูลเกล้าถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีนี้เป็นปีที่ 19 ของการดำเนินการ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งที่ทางมูลนิธิฯได้มอบโอกาสจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นประสบการณ์จริง ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างสมบูรณ์
           การปลูกฝังของมูลนิธิยุวทูตความดีนี้สะท้อนถึงการให้ที่หลากหลายมิติ ซึ่งล้วนแต่เป็นหัวใจของการสร้างคนดีให้กับสังคม การให้การศึกษา เป็นการปลูกฝังว่าสิ่งใดคือความดี และเป็นที่ยอมรับยกย่องในสังคม ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ ควบคู่กับคุณธรรม นอกจากนั้น ยังเป็นกล่อมเกลาทางสังคมที่ช่วยปลูกฝังแบบแผนการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย
           การให้วิธีคิด วิธีค้นคว้าหาความรู้ ซึ่งเป็นแบบแผนสำคัญในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา นักเรียนจะได้มีศักยภาพที่จำเป็นและพึงประสงค์ ทั้งในด้านของการอยู่ร่วมกันในสังคม การเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และเป็นผู้นำในการอยู่กันเป็นสังคมและชุมชน
           การให้โอกาส ให้ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการ ได้มาพบกัน ร่วมมือกัน สนทนาวาที โต้แย้งทางความคิด แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะทุกคนมีความรู้ความสามารถในตัวเอง แต่ยังมีความจำกัดของความรู้นั้นอยู่ ไม่ว่าจะด้วยอคติส่วนตัวหรือความจำกัดใดๆ เพราะฉะนั้น เมื่อทุกคนได้มาอยู่ร่วมกัน ก็จะเห็นแง่มุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย
           การให้ประสบการณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้สรรค์สร้างให้เราได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง ค้นคว้าหาความรู้จริงๆจากการไปเยี่ยมเยือนพื้นที่ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค และต่างประเทศ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์หรือวิวัฒนาการการพัฒนาของประเทศอื่นๆ เพื่อให้ทุกท่านนำความรู้เหล่านั้นกลับมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง
          การให้เพื่อน เพื่อนที่จะร่วมเดินทางในถนนแห่งความดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีและมิตรภาพ ซึ่งดิฉันเห็นได้อย่างชัดเจน จากการที่ทุกท่านได้ทักทายกัน รอยยิ้มที่มีให้แก่กัน สายตาที่มองกันและกันด้วยความชื่นชม การที่ท่านมาทักทายกับท่านรัฐมนตรี ก็เห็นถึงความมิตรไมตรี ความผูกพันที่ทุกท่าน มีกับท่าน ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมา ดิฉันเห็นแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้ม แล้วก็ยินดีแทนท่านรัฐมนตรี ที่ทุกท่านก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่ท่านได้ก่อตั้งไว้นั้นประสบผลสำเร็จ เจริญงอกงาม สิ่งที่ทุกท่านทำนั้นดีอยู่แล้ว และก็ขอให้ทำต่อไป
          วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ท่านทั้งหลายในฐานะตัวแทนโรงเรียน จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมในการสร้างต้นกล้า ความดี ตามวิถีพอเพียงของปี 2561 ซึ่งถือเป็นการสร้างรากฐานสำคัญให้กับเด็ก และเยาวชนไทย ให้มีความพร้อมในการสร้างสานสัมพันธไมตรีที่ดีต่อมวลมิตรทั้งหลาย ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ เสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้ ให้การศึกษา ให้โอกาส ให้ประสบการณ์ ให้วิธีคิดให้กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ต่อไป
          ดิฉันขอชื่นชมมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดภาพความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์ ร่วมกันพัฒนาเด็กในวันนี้ให้เติบโตอย่างงามสง่าในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ในการให้เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนไทย ขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้ริเริ่ม คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 และเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดี ทั้งที่ผ่านมา และที่จะมีต่อไป ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุดเล็กๆ ของมวลสมาชิกที่ก่อตั้งกันขึ้น ในนามของยุวทูตความดีนั้น จะทำหน้าที่เป็นทูตที่ส่งผ่าน ขยายผลไปถึงทุกคนในวงกว้างในฐานะที่เป็นทั้งผู้ดำรงตนแห่งความดี คือเป็นผู้กระทำซึ่งความดี และผู้ซึ่งจะต้องพิทักษ์ ธำรงไว้ซึ่งความดี ให้ดำรงอยู่ในสังคมของเราอย่างยั่งยืนสืบไป

* ถอดความจากการบรรยายพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
ผู้เข้าชม 3720 คน

« ย้อนกลับ

พลังความรู้รัก-สามัคคี สานมิตรไมตรีระหว่างภูมิภาค, พลังความรู้คู่ปัญญา

7 พฤศจิกายน 2557 : พลังความรู้รัก-สามัคคี 7 พฤศจิกายน 2557 : การพัฒนาโลกทัศน์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 7 พฤศจิกายน 2557 : การอนุรักษ์และเชิดชูอัตตลักษณ์ของกรุงเทพเมืองฟ้าอมร 7 พฤศจิกายน 2557 : ทิศทางและการต่อยอด โครงการเหย้า - เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : ความยั่งยืนของโครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : ความต่อเนื่องของโครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : กลยุทธในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นพลังของแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน 2557 : เรียนรู้อย่างมีความสุข รักท้องถิ่นชุมชน ด้วยจิตอาสา 7 พฤศจิกายน 2557 : ภาษา: เครื่องมือในการสื่อสารข้ามกาลเวลา 26 กันยายน 2557 : พลังความรู้คู่ปัญญา 26 กันยายน 2557 : คำกล่าวเปิดโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557 26 กันยายน 2557 : แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี