การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม

30 มีนาคม 2558

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี

การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558 คณะยุวทูตความดี คัดเลือกจากค่าย ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย จำนวน 25 คน ครู 8 คนรายนามยุวทูตฯไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ เวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน 2558
-ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1. เด็กชายชินดนัย ทองอ่อน ร.ร.อุบลวิทยาคม จ. อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงกมลฉัตร กาญจนาจินดานันต์ ร.ร.ชุมชนวังสะพุง จ. เลย
3. เด็กหญิงดาวประกาย มูลทองหลาง ร.ร.บ้านเขาแหลม จ. ยโสธร
4. เด็กหญิงศิริญาภา อ้นศรีวงศ์ ร.ร.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
5. เด็กหญิงอภิญญา มงคลคำ ร.ร.บ้านดงเจริญ จ.ยโสธร
6. เด็กหญิงธีญาฎา แสงทอง ร.ร.อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
7. เด็กหญิงพิมพ์ลดา อรรถบรรจง ร.ร.ชุมชนนาจารย์วิทยา จ.กาฬสินธุ์
8. เด็กหญิงวรรณ์นิภา สาสี ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา จ. อำนาจเจริญ
9. เด็กหญิงดวงนภา อุมงค์ ร.ร.มุกดาลัย จ.มุกดาหาร
10. เด็กหญิงกัญจนพร แก้วกุก ร.ร.อนุบาลวังสามหมอ จ.อุดรธานี
11. เด็กชายภาคิน ดงพระจันทร์ ร.ร.อนุบาลดารณีท่าบ่อ จ.หนองคาย
12. เด็กหญิงดณญา เจริญตา ร.ร.บ้านบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
13. เด็กชายภูมินทร์ ทารินทร์ ร.ร.อนุบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
14. เด็กหญิงอโณทัย คำแสงดี ร.ร.อนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ
15. เด็กหญิงปริณดา กึกก้อง ร.ร.เมืองวาปีปทุม จ.มหาสารคาม
16. เด็กชายอิสระภาพ ตรันเจริญ ร.ร.อนุบาลบ้านแพง จ.นครพนม
17. เด็กหญิงปาลนา นิลไร่นา ร.ร.วัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา
18. เด็กหญิงสุพิชชา ชนะชัย ร.ร.บ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์
19. เด็กหญิงณัฐวรรณ เนาแสง ร.ร.บ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู
20. เด็กหญิงกฤตลักษณ์ ปรางค์นอก ร.ร.อนุบาลภูเวียง จ.ขอนแก่น
21. เด็กหญิงพลอยสวย ยอดเสรณี ร.ร.สุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ
22. เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีสุธรรม ร.ร.อนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร
23. เด็กชายโชคชัย ศรีสารคาม ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
24. เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรวงศ์ ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
25. เด็กหญิงกุลธิดา จำปาศรี ร.ร.อุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี
26. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยอดทอง ร.ร.อนุบาลยะลา จ.ยะลา
รายชื่อคุณครู
-ชื่อนามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1. นายพิมล บัวบาน ร.ร.บ้านเลิศอรุณ จ.สุรินทร์
2. นางดวงใจ อภิปรัชญากิติกุล ร.ร.อนุบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
3. นายทิวากร สุทธิบาก ร.ร.อนุบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
4. นางรชนก ส่องแสง ร.ร.อนุบาลลุมพุก(วันครู 2503) จ.ยโสธร
5. นางสาววนิดา พลมณี ร.ร.สุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ
6. นางยุพิน ศรีหรั่ง ร.ร.บ้านฝั่งแดง จ.หนองบัวลำภู
7. นางสุภาณี เพียเทพ ร.ร.บ้านโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู
8. นายปวรณัฏฐ์ จันทร์สว่าง ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ


ผู้เข้าชม 15856 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม