การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย

9 - 16 สิงหาคม 2558

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี  ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนยุวทูตไทย-อินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2558 มูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกยุวทูตฯ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน ครู 2 คน 

      

รายนามยุวทูตฯไปเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2558

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1. เด็กหญิงชาลิสา 

โปษยะนันทน์    

พระตำหนักสวนกุหลาบ

กรุงเทพมหานคร

2. เด็กหญิงเจนจิรา 

สุภาดี

อนุบาลพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

3. เด็กหญิงสุพิชญา 

ตรีสมุทร

ธัญญสิทธิศิลป์  

ปทุมธานี

4. เด็กหญิงอภิสรา 

สุขาทิพย์

วัดดอนทอง

ฉะเชิงเทรา

5. เด็กหญิงอรัญรัตน์ 

สมัครสมาน       

บ้านท่ามะกา

กาญจนบุรี

6. เด็กหญิงชลิตา 

ทิวสระแก้ว

อนุบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

7. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ 

ปุรินัย

อนุบาลศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

8. เด็กชายภคินทร์ 

แก้วมาตย์

อนุบาลนครพนม           

นครพนม

9. เด็กชายพุทธิพล 

เพ็ญจันทร์           

อนุบาลยะลา     

ยะลา

10. เด็กชายธนกฤต 

สอนกลั่น

อนุบาลปัตตานี  

ปัตตานี

รายชื่อคุณครู

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1. นางธุวากรณ์ 

โฆษิตจาตุรนต์   

อนุบาลระยอง

ระยอง

2. นางวิสสุตา

 เวชชาชีวะ

สฤษดิเดช

จันทบุรีผู้เข้าชม 10090 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม