การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น

26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาการ่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (น่าน ขอนแก่น จันทบุรี เพชรบุรี และยะลา ) 
 

รายนามยุวทูตฯไปเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1.      เด็กชายสริศ 

ธรรมประพัทธ์

โรงเรียนอนุบาลยะลา

จังหวัดยะลา

2.      เด็กหญิงอินทร์ชลิตา 

ธนรัฐไชยศรี 

โรงเรียนบ้านดอนเสริมศรีกสิกร  

จังหวัดน่าน

3.      เด็กชายสยุมภู 

สีเมืองเพีย 

โรงเรียนสนามบิน 

จังหวัดขอนแก่น   

4.      เด็กหญิงนภษร 

สุนธนนท์  

โรงเรียนสฤษดิเดช 

จังหวัดจันทบุรี    

5.      เด็กหญิงภัทรมน  

จิตรวุฒิโชติ    

โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

จังหวัดเพชรบุรี   

รายชื่อคุณครู

ชื่อ

นามสกุล

โรงเรียน

จังหวัด

6.      นางสาวโสรญา 

พงษ์สุวรรณ์

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

จังหวัดปทุมธานี  ผู้เข้าชม 9904 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม