การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี

1. โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี  ดำเนินโครงการฯ ระหว่าง วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 256คณะประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด 

2. โครงการยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561โดยคณะยุวทูตความดี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 33 คน ครู 8 คน

3. โครงการยุวทูตความดีเยือนสหภาพเมียนมา 

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 5 11 สิงหาคม 2561 โดยคณะยุวทูตความดี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายสืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ จำนวน 20 คน ครู 5 คนผู้เข้าชม 2922 คน

« ย้อนกลับ

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ

3 กุมภาพันธ์ 2563 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-บรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐอินเดีย 7 มกราคม 2562 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-คูเวต 23 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 26 สิงหาคม 2559 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-ญี่ปุ่น 9 สิงหาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-อินเดีย 10 พฤษภาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เยอรมนี 30 มีนาคม 2558 : การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี-เวียดนาม