สอท. สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ รุ่นที่ 2

29 กันยายน - 9 ตุลาคม 2560

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูต ความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน–9 ตุลาคม 2560 โครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น

          คณะประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ชัยนาท อุทัย ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) ระดับชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่6-มัธยมศึกษาปีที่ 1อายุเฉลี่ย 12-13 ปี ซึ่งคัดเลือกด้วยการเขียนเรียงความเรื่อง ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง จากกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ส่วนคุณครูเป็นการคัดเลือกต่อยอดจากกลุ่มครูโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่มีบทบาทแข็งขันในการส่งเสริมยุวทูตความดีอย่างเต็มกำลัง โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะและรับโอวาทจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ อธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ก่อนออกเดินทาง ในวันที่ 30 กันยายน 2560

          ในการเยือนครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ มุนินท ปานิสวัสดิ์ และเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา Kouyou โดยคณะยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ สานมิตรไมตรีกับนักเรียนญี่ปุ่น นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง พร้อมแสดงความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเพื่อนนักเรียนญี่ปุ่นได้ร่วมร้องตามและปรบมือให้จังหวะอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้คณะ ยุวทูตฯ ได้รับความ ชื่นชมและชื่นชอบอย่างกว้างขวาง

          อนึ่ง คณะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการพำนักอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและชุดประจำชาติ และร่วมงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครโอซากา เกียวโต นารา เช่น ปราสาทโอซากา ศาลเจ้าฟูชิมิ วัดโทไดจิ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนจากภัยพิบัติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความทันสมัยของญี่ปุ่น ฯลฯ

          ภายหลังจากคณะกลับจากการเยือนภูมิภาคคันไซ ได้ร่วมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ผ่านรายการ ยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุ AM 1575 kHz ซึ่งจะได้ทำการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางเว็บไซด์และFacebook Fanpage ของมูลนิธิฯ ด้วย


ผู้เข้าชม 7051 คน

« ย้อนกลับ