สอท. สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561

     สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม ระยอง ราชบุรี เชียงราย และนราธิวาส) ระดับชั้นเรียน ป.5 – ม.2 อายุเฉลี่ย 11-14 ปี ซึ่งคัดเลือกมาจากนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง และค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ในวันที่ 26 -2 7 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะเกี่ยวกับประเทศจีน ที่ควรรู้จักในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว กับพี่ๆ นักการทูตที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศจีน และรับโอวาทจากรองปลัดธานี ทองภักดี และอธิบดีบุษฎี สันติพิทักษ์ ก่อนออกเดินทางในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

      ในการเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่วศิน เรืองประทีปแสง และเยี่ยมชม/ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตซงซานหูตงก่วน โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์เขตหวงผู่ และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง โดยคณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอประเทศไทย และวิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ ยังสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน -นักศึกษาจีนได้อย่างน่าชื่นชมด้วย

     คณะมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการที่ทันสมัย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว ผ่านพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์นวัตกรรม TIT ศูนย์วิทยาศาสตร์มณฑลกวางตุ้ง พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ฯลฯ รวมทั้งร่วมฉลองวันเด็กสากลกับเด็กจีนที่หอสมุดเด็กกว่างโจว ทำให้การพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตกว้างไกลและขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศ ทั้งสอง ทั้งนี้ได้มีสื่อโทรทัศน์กว่างโจวทีวี ได้มาติดตามทำข่าวและจัดรายการสัมภาษณ์ยุวทูตฯ เพื่อเผยแพร่ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการมาเยือนฯ การทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจีน ซึ่งคณะยุวทูตฯ ได้ทำหน้าที่อย่างน่าชื่นชม

     โครงการดังกล่าว เป็นความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นับเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับมูลนิธิฯ ที่ให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทย - จีน รวมทั้งสร้างเสริมเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวไกลทันโลก ความสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมยิ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเยือนฯ บรรลุผลตามเป้าหมาย


ผู้เข้าชม 2193 คน

« ย้อนกลับ