ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

4 พฤศจิกายน 2559

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 3,519 คนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหลักสูตรปกติและหลักสูตร English Program โดยมีนายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ ผอ.ปราณี ทัยคุปย์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

          ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน 909 คน ขอให้ยุวทูตความดีทุกคนร่วมกัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย และกล่าวถึงการเริ่มก่อตั้งโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพื้นฐานการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตสำนึก และฝึกจิตอาสาให้กับเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติ และวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การดำเนินงานของเราสำเร็จได้ด้วยดีเห็นได้จากผลงานของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ทางการเรียน การพัฒนา รางวัลต่างๆ ที่ได้รับ ทำให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุนๆละ 5,000 บาทให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมอบของขวัญ-ของที่ระลึกจำนวนมากจากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนยุวทูตความดีของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

          ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้นำ ฯพณฯ รัฐมนตรีดอนฯ พร้อมคณะจากกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วย นายชัยสิริ   อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายพิริยะ เข็มพล รองปลัดกระทรวงฯ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ฯลฯ เยี่ยมชมตลาดนักเรียน ที่มีผลผลิตจากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมา อาทิ ผักปลอดสารพิษและผักสมุนไพร ทั้งยังได้นำเสนอ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มมูลค่า เช่น จากขวดน้ำ แก้วน้ำ กากกาแฟ มาเป็นขวดน้ำคุณธรรม โคมไฟแก้ว และน้ำยาขัดรองเท้า ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ เป็นอย่างมากผู้เข้าชม 8241 คน

« ย้อนกลับ

ทุนการศึกษา ยุวทูตความดี

21 มกราคม 2563 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส 27 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี 15 กุมภาพันธ์ 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่ 14 มกราคม 2562 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ 12 ธันวาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย 7 พฤศจิกายน 2561 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จ.สิงห์บุรี 15 กรกฎาคม 2561 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 4 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 พฤศจิกายน 2559 : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี 26 กุมภาพันธ์ 2559 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่ 27 ตุลาคม 2558 : ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย 13 ตุลาคม 2558 : สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ