เมืองความดี

ตลาดความดี

 

ตลาดความดี

ในเมืองแห่งความดีคือ ตลาด ซึ่งตลาดแห่งนี้ไม่ใช่ตลาดขายสินค้า แต่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนความดี๕ ร้านค้าความดี ตามวิถีพอเพียง 

   ร้านค้าที่ ๑ ปลูกฝังงานสหกรณ์ 
    


ร้านค้าที่ ๒ จรรโลงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ร้านค้าที่ ๓ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าร้านค้าที่ ๔ รักษารากฐานภูมิปัญญา
ร้านค้าที่ ๕ คืนระบบนิเวศสู่ชีววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง : ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข


 เศรษฐกิจอาเซียน
เศรษฐกิจบรูไ

เศรษฐกิจกัมพูชา
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์
เศรษฐกิจเมียนมาร์เศรษฐกิจอินโดนีเซีย
เศรษฐกิจสิงคโปร์เศรษฐกิจเวียดนาม


เศรษฐกิจลาว
เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจมาเลเซียผู้เข้าชม 12080 คน

« ย้อนกลับ

เมืองความดี