เมืองความดี

ศาสนสถาน
"ศาสนาใคร ใครก็เคารพนับถือ เยาวชนอย่างพวกเราควรศึกษาและทำความรู้จักศาสนาอื่นอย่างถ่องแท้ซึ่งนำไปสู่ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งในระดับชุมชนไปจนถึงการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมใหญ่อย่างประชาคมอาเซียน""ศรัทธาแห่งอาเซียน"


สมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 ราชอาณาจักรกัมพูชา ๙๕% 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ๗๕% 
 ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ๙๐% 
 ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ๔๒.๕% 
 ราชอาณาจักรไทย ๙๕% 
 ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ๗๐%

สมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 
 ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาลาม ๖๗% 
 ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ๘๗% 
 ประเทศมาเลเซีย ๖๐.๔%

สมาชิกอาเซียนที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์
 ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ๙๒%


เพื่อน ๆ รู้จักคำสอนของศาสนาที่ตัวเองนับถือดีแล้วหรือยัง ? อย่าลืมปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาด้วยล่ะ


เมื่อเรารู้จัก และ เข้าใจศาสนาอื่นมากขึ้น ทีนี้ก็ได้เวลาตระเวนท่องเที่ยวไปตามสถานที่สำคัญของเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้ว ....

 


 
ผู้เข้าชม 13673 คน

« ย้อนกลับ

เมืองความดี