เมืองความดี

การสร้างเครือข่ายในโลกแห่งการเรียนรู้
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในพิธีเปิดงานครบรอบ ๑๕ ปี ยุวทูตความดี 

ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ยุวทูตความดีร่วมพลังตั้งปณิธานความดีถวายสมเด็จพระเทพฯ

ผู้เข้าชม 4427 คน

« ย้อนกลับ

เมืองความดี