โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง

 • มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี 
 • ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียน 190 คน และครู 19 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 209 คน 
 • จาก 76 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธรมหาสารคาม เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และระยอง 
 • จุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนวิถีพุทธ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่เยาวชนยุวทูตสามารถนำไปกำกับชีวิต ในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองให้มีสติ มีหลักคิด หลักธรรมประจำใจ มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย

ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง


 • มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 • ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน โดยมีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 130 คน และครู 13 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน 
 • จาก 52 โรงเรียนใน 13 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้วสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี และตาก 
 • จุดมุ่งหมาย สร้างสรรค์การเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามวิถีพอเพียงโดยให้เยาวชนได้ศึกษาเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้พึ่งพาตนเองในการดำรงชีพ และให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การชะล้างพังทลายของดิน โดยการหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 

ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน


 • มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จังหวัดเพชรบุรี 
 • ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561โดยมีนักเรียนจำนวน 182 คน และครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 208 คน 
 • จาก 52 โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี 13 จังหวัด ภาคใต้และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี 
 • จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตเรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำพาสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน สู่เขตพื้นที่อาศัยอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เพื่อรองรับความท้าทายในโลกอนาคต
ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง 


 • มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
 • จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 80 คน และครู 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 • จาก 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา น่าน ปทุมธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว สระแก้ว อำนาจเจริญ อุทัยธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ระยอง พิจิตร สกลนคร และขอนแก่น 
 • จุดมุ่งหมาย สร้างเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษ ในการคิด – พูด – เขียน ที่สะท้อนความเข้าถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เยาวชนยุวทูตนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ผูกไมตรีด้วยเสียงเพลง และฝึกฝนการสาธิต แนะนำพร้อมปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่อาหารไทยสู่สากล โดยสามารถนำเสนอได้อย่างภาคภูมิ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น และบอกเล่าเผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบัติ แก่เยาวชนนานาชาติในประเทศที่ไปเยือน เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน 

ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ


 • มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
 •  ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักเรียน 80 คน และครู 16 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน
 •  จาก 32 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และอุตรดิตถ์ 
 • จุดมุ่งหมาย เสริมสร้างให้เยาวชนยุวทูตเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์พระราชา สร้างการเรียนรู้หลักการแนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ในรูปแบบการสร้างฝายชะลอความ ชุ่มชื้นหรือฝายแม้ว เพื่อสร้างความชุ่มชื้น การอนุรักษ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ป่า
ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน


 • มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร 
 • ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักเรียน จำนวน 140 คน และครู 28 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน 
 • จาก 56 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครพนม นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุทัยธานี  
 • จุดมุ่งหมาย สร้างเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน และให้รู้จักวิถีเกษตรไทย โดยบูรณาการ คู่ขนานกับการส่งเสริมงานอาชีพที่สร้างกระบวนความคิดในการรักษาและพัฒนาแหล่งอาหารในชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
ผู้เข้าชม 8358 คน

« ย้อนกลับ

โครงการค่ายอบรม

5 พฤษภาคม 2561 : ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 27 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ 17 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง 7 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ปี 2561 31 มีนาคม 2561 : ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 22 มีนาคม 2561 : การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี ปี 2561 22 พฤศจิกายน 2557 : ยุวทูตความดีในค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา 2557 12 พฤศจิกายน 2557 : ค่ายทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย 2557 30 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม"รักษ์โลก-รักแผ่นดิน" 2557 27 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม "เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน" รุ่นที่ 2/2557 27 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "รักษ์โลก – รักแผ่นดิน" รุ่นที่ 1/2556 18 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย"