โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 โดยมีนักเรียน 190 คน และครู 19 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 209 คน จาก 76 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครนายก นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธรมหาสารคาม เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และระยอง
จุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนวิถีพุทธ โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่เยาวชนยุวทูตสามารถนำไปกำกับชีวิต ในการศึกษาเล่าเรียน และการพัฒนาตนเองให้มีสติ มีหลักคิด หลักธรรมประจำใจ มีจิตสาธารณะและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนไทย

ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน โดยมีนักเรียน จำนวน 130 คน และครู 13 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน จาก 52 โรงเรียนใน 13 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นนทบุรี สระแก้วสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จันทบุรี ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี และตาก จุดมุ่งหมาย สร้างสรรค์การเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามวิถีพอเพียงโดยให้เยาวชนได้ศึกษาเชิงปฏิบัติการการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้พึ่งพาตนเองในการดำรงชีพ และให้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การชะล้างพังทลายของดิน โดยการหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น


ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน

มูลนิธิยุวทูตความดีร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2561โดยมีนักเรียนจำนวน 182 คน และครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 208 คน จาก 52 โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี 13 จังหวัด ภาคใต้และภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี จุดมุ่งหมาย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนยุวทูตเรื่องความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำพาสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน สู่เขตพื้นที่อาศัยอย่างยั่งยืน และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาอย่างมีทิศทาง เพื่อรองรับความท้าทายในโลกอนาคต

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง 

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการค่ายอบรม “ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 22 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนจำนวน 80 คน และครู 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน จาก 20 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชุมพร เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา น่าน ปทุมธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สระแก้ว สระแก้ว อำนาจเจริญ อุทัยธานี อุบลราชธานี จันทบุรี ระยอง พิจิตร สกลนคร และขอนแก่น จุดมุ่งหมาย สร้างเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษ ในการคิด – พูด – เขียน ที่สะท้อนความเข้าถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เยาวชนยุวทูตนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เตรียมพร้อมการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และสานสัมพันธ์ผูกไมตรีด้วยเสียงเพลง และฝึกฝนการสาธิต แนะนำพร้อมปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่อาหารไทยสู่สากล โดยสามารถนำเสนอได้อย่างภาคภูมิ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น และบอกเล่าเผยแพร่แนวคิดแนวปฏิบัติ แก่เยาวชนนานาชาติในประเทศที่ไปเยือน เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและชัดเจน


ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักเรียน 80 คน และครู 16 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 96 คน จาก 32 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และอุตรดิตถ์
จุดมุ่งหมาย เสริมสร้างให้เยาวชนยุวทูตเข้าใจและเข้าถึง ศาสตร์พระราชา สร้างการเรียนรู้หลักการแนวคิดในการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ ในรูปแบบการสร้างฝายชะลอความ ชุ่มชื้นหรือฝายแม้ว เพื่อสร้างความชุ่มชื้น การอนุรักษ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ป่า

ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จัดอบรมเยาวชนยุวทูตฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีนักเรียน จำนวน 140 คน และครู 28 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน จาก 56 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครพนม นครสวรรค์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และอุทัยธานี  จุดมุ่งหมาย สร้างเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาเชิงปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน และให้รู้จักวิถีเกษตรไทย โดยบูรณาการ คู่ขนานกับการส่งเสริมงานอาชีพที่สร้างกระบวนความคิดในการรักษาและพัฒนาแหล่งอาหารในชุมชนให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
ผู้เข้าชม 222 คน

« ย้อนกลับ

โครงการค่ายอบรม

22 พฤศจิกายน 2557 : ยุวทูตความดีในค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา 2557 12 พฤศจิกายน 2557 : ค่ายทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย 2557 30 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม"รักษ์โลก-รักแผ่นดิน" 2557 27 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม "เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน" รุ่นที่ 2/2557 27 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "รักษ์โลก – รักแผ่นดิน" รุ่นที่ 1/2556 18 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย" 21 เมษายน 2556 : โครงการค่ายอบรม "สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข" 15 เมษายน 2556 : โครงการค่ายอบรม "รักษ์โลก – รักแผ่นดิน" 12 เมษายน 2556 : โครงการค่ายอบรม "ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา" 12 เมษายน 2556 : โครงการค่ายอบรม "ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา"