โครงการค่ายอบรม

การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี ปี 2561

22 - 26 มีนาคม 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวรายงานและเปิดค่ายอบรมฯ ซึ่งมีเยาวชน ยุวทูตฯ เข้าร่วม 189 คน ที่มาจาก 71 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ในภาคกลางจาก กรุงเทพ นครปฐม ปทุมธานี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก กาฬสินธุ์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำพู และอำนาจเจริญ โดยมีระยองเป็นจังหวัดเดียวที่มาจากภาคตะวันออก

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าร่วมค่ายอบรมได้รับคัดเลือกจากทางโรงเรียนหลักซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่าย ของมูลนิธิยุวทูตฯ และโรงเรียนภาคีซึ่งโรงเรียนหลักได้คัดเลือกให้เข้าร่วม ในแต่ละจังหวัด โดยผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง เมื่อเดือนมกราคม 2561 และกลับไปจัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างนักเรียนให้เป็น เยาวชน ต้นกล้าความดี ที่คิดถูก คิดเป็น พร้อมน้อมนำวิถีพอเพียง มาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง จากนั้นทางโรงเรียนจึงได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 มาเข้าค่ายอบรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นทั้งหมด 6 ค่าย นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2561 เริ่มจากค่ายอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ายอบรมธรรมะฯ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนวิถีพุทธ ที่นับเป็น มงคลล้ำค่าของชีวิต รวมกับการฝึกสมาธิสร้างสติ ทำวัตรปฏิบัติเช้า– เย็น กับพระอาจารย์จากมจร.เพื่อพัฒนาตนเองให้มีหลักคิด หลักธรรมประจำใจ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน นอกจากนี้ การเรียนรู้ธรรมะกับพระราชา โดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงยังทำให้เยาวชนสามารถนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน และแบ่งปันเผยแพร่กับเพื่อนที่ไม่ได้มา ทั้งนี้ คณะเยาวชนยุวทูตฯ ยังได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยช่วงสมัยอยุธยา ที่วัดมหาธาตุ วัดพนัญเชิง วัดพระศรีสรรเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นักเรียนและครูที่เข้าอบรมจะได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรี ระดับเยาวชนที่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้เข้าชม 2646 คน

« ย้อนกลับ

โครงการค่ายอบรม

5 พฤษภาคม 2561 : ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 27 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ 17 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง 7 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ปี 2561 31 มีนาคม 2561 : ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 22 มีนาคม 2561 : การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี ปี 2561 22 พฤศจิกายน 2557 : ยุวทูตความดีในค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา 2557 12 พฤศจิกายน 2557 : ค่ายทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย 2557 30 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม"รักษ์โลก-รักแผ่นดิน" 2557 27 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม "เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน" รุ่นที่ 2/2557 27 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "รักษ์โลก – รักแผ่นดิน" รุ่นที่ 1/2556 18 สิงหาคม 2556 : โครงการค่ายอบรม "ทรัพย์ในดิน กับวิถีเกษตรไทย"