โครงการค่ายอบรม

ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง

24 - 29 เมษายน 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ จัดค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และ ดร.ศิรวิชญ์ เรืองสุข ที่ปรึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ กล่าวเปิดค่ายอบรมฯ ซึ่งมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 90 คน ครู 30 คน รวม 120 คน จาก 30 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด ภาคเหนือ : เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ภาคกลาง : สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ปทุมธานี สระบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย ภาคตะวันออก : จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว ภาคตะวันตก : ราชบุรี กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครพนม นครราชสีมา มุกดาหาร เลย ร้อยเอ็ด หนองคาย ศรีสะเกษ สกลนคร อุดรธานี อุบลราชธานี ภาคใต้ : ยะลา

การส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ ปลูกข้าวแบบครบวงจร ยุวทูตฯ ได้ลงมือปลูกข้าวแบบนาโยน เพื่อช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์และยาปราบศัตรูพืช

เกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การปลูกผัก ปลอดสารพิษ การปลูกพืชแซมในสวนไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนไม้ผล โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความพออยู่พอกิน

การปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์ ยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ สัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์ คือ โคเนื้อภูพาน (โคทาจิมะ)
สุกรภูพาน และไก่ดำภูพาน ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานปศุสัตว์เพิ่มขึ้นอีก 2 ดำ คือ แพะพันธุ์แบล็ค เบงกอล และกระต่ายดำภูพาน

กรมยุโรป ได้จัดกิจกรรมให้กับคณะยุวทูตความดี ได้เรียนรู้ เรื่อง ASEM ความร่วมมือ 2 ทวีป เอเชีย - ยุโรป นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นการเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ได้อย่างดียิ่งให้กับยุวทูตความดี 

ในการอบรมฯ ยุวทูตความดี ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสร้างเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษในการพูด การเขียน และการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ กับอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อให้เยาวชนยุวทูตความดี นำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง ฝึกฝนการสาธิต แนะนำพร้อมปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่อาหารไทย สู่สากล กับอาจารย์มนชัย พัชนี เพื่อนำไปเผยแพร่แก่เยาวชนนานาชาติในประเทศที่ไปเยือนได้อย่างสมภาคภูมิ

เยาวชนยุวทูตฯ มีความตื่นตัวในการเรียนรู้ มีความมานะหมั่นเพียรในทุกกิจกรรม และได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะเชิงภาษาอังกฤษจากคณะอาจารย์ไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก เป็นที่เชื่อว่า ยุวทูตฯ สามารถก้าวสู่โลกกว้างด้วยความไม่แพ้เปรียบใคร สามารถใช้ทักษะสื่อสารในภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ และมีบทบาทนำในการสานมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างน่าชื่นชม
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ทำการคัดเลือกเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 30 คน ครู 7 คน ไปพัฒนาโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับเยาวชนที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ผู้เข้าชม 4279 คน

« ย้อนกลับ

โครงการค่ายอบรม

29 เมษายน 2562 : ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 24 เมษายน 2562 : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง 5 พฤษภาคม 2561 : ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน 27 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ 17 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง 7 เมษายน 2561 : ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ปี 2561 31 มีนาคม 2561 : ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ปี 2561 22 มีนาคม 2561 : การอบรมธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวทูตความดี ปี 2561 22 พฤศจิกายน 2557 : ยุวทูตความดีในค่ายอบรม ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา 2557 12 พฤศจิกายน 2557 : ค่ายทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย 2557 30 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม"รักษ์โลก-รักแผ่นดิน" 2557 27 ตุลาคม 2557 : โครงการค่ายอบรม "เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน" รุ่นที่ 2/2557