โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย

26 - 31 มกราคม 2558

การพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศของคณะยุวทูตความดี

             คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย คณะยุวทูตความดีจำนวน 37 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เดินทางไปเยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 - 31 มกราคม 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าว ประกอบด้วยยุวทูตฯ 28 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 26 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 7 จังหวัดภาคตะวันออก จากระดับชั้นเรียน ป.5 – ม.2 อายุเฉลี่ย 11-15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม รักษ์โลก - รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

             การเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนประถมชั้นนำของกรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ SK Seri Bintang Utara กับ โรงเรียน SK Bukit Damansara ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกัน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์ให้เยาวชนยุวทูตและขยายฐานแห่งมิตรภาพระหว่างเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูต ฯ ยังได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักเรียนมาเลเซีย ผ่านการแสดงการขับร้องประสานเสียงในภาษาไทย – อังกฤษ - มาเลเซีย การสร้างมิตรสัมพันธ์ดังกล่าว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี ให้เท่าทันและเท่าเทียมกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังทำให้ยุวทูตฯมีความผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้นด้วย

             โครงการยุวทูตความดีเยือนมาเลเซียประสบผลสำเร็จด้วยดี เยาวชนยุวทูตได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์แห่งมาเลเซีย (FRIM) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(Petrosains) ตึกแฝดเปโตรนาส และมะละกา เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด รู้จักเทียบเคียงแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อย่างรู้เท่าทัน ทั้งจะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและกำลังใจในการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไปผู้เข้าชม 21561 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย