โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา

7 - 14 สิงหาคม 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 การเยือนกัมพูชา นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 7 – 14 กรกฎาคม 2561 คณะจำนวน 46 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 32 คน ครู 8 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 2 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 1 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 27 โรงเรียน ใน 18 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 - 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดขึ้นที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

          ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีอาสาสมัคร นำโดย ผอ.กองเอเชียตะวันออก 2 และเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชา มาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษา โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนเปิดใจพร้อมรับการเรียนรู้ อย่ายึดติดกับความคิดเดิมๆ ให้หมั่นจดจำนำสิ่งดีมาปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยือนฯ ได้รับรู้ด้วย

          ในการเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านเอกอัครราชทูต ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และได้ให้โอวาทกับคณะความว่าขอให้ยุวทูตเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มาพบเห็นและเป็นประโยชน์ของชาวกัมพูชา เช่น ความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ ให้ยุวทูตฯ นำไปปฏิบัติให้ สมกับเป็นยุวทูตที่ดี และการเป็นผู้รู้คุณ กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่และผู้มีพระคุณ

          คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงพนมเปญและเสียมราฐ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาบ๊ะตุ (Baktouk Primary School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล มีนักเรียนประมาณ 3,400 คน โดยมีนายยึม โสะ เขง ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนมัธยมพระสีสุวัตถิ์ (Preah Sisowath High School) โดยมีนายแซม คำซาน (Sam Kamsan) รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในกัมพูชา มีจำนวนนักเรียน 679 คน โรงเรียนแห่งนี้ถือได้ว่ามีนักเรียนที่เก่งที่สุดของประเทศ เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษดี โดยเรียนจากครูชาวกัมพูชา ไม่มีครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน นับเป็นโรงเรียนที่มีผู้นำในสาขาอาชีพต่างๆ เล่าเรียนที่นี่ โรงเรียนประถมวัดโบ (Wat Bo Primary School) มีนายปึง กึม เชน (Peung Kim Chen) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนประถมวัดโบ มีนักเรียน 6,408 คน เน้นสุขอนามัย ความสะอาด การตรงต่อเวลา และการมีสมาธิ และระเบียบวินัยเป็นอย่างมาก และจะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงในทุกกิจกรรม ฯลฯ

          อนึ่ง โรงเรียนในกัมพูชาจะแบ่งการเรียนการสอนเป็นสองรอบ คือรอบเช้า (07.30 – 11.30 น.) และรอบบ่าย (13.00 – 16.00 น.) คณะยังได้เยี่ยมชมภาควิชาภาษาไทย สถาบันภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยภูมินทร์ (Royal University of Phnom Pehn (RUPP) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนความร่วมมือทางวิชาการไทย – กัมพูชา โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศเปิดสอนในภาควิชาภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ระดับ 1 - 4 ระดับวิชาโทภาษาไทย หลักสูตรปริญญาตรีภาษาไทย และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลภายนอก ปัจจุบันมีจำนวน 500 คน

          คณะยุวทูตฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพกับนักเรียนกัมพูชาจากโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูตได้มีโอกาสแสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงภาษากัมพูชา การแสดงเพลงพื้นบ้าน
ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคาราวะ ดร. ควน วิฉิกา (Dr.Khuon Vicheka) รองอธิการบดีกรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษา ที่มีโครงสร้างคล้ายประเทศไทย ในระบบ 3 : 6 : 3 : 3 และได้ให้โอวาทกับยุวทูตความว่า ขอให้ยุวทูตตั้งใจเรียน เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และทำงานให้ประเทศชาติ ให้พอใจและมีความสุขกับงานที่ทำ
คณะยุวทูตฯ ยังได้ศึกษาอารยธรรมขอมโบราณที่เมืองอูดง เมืองหลวงเก่า และโบราณสถานที่เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เช่น นครวัด นครธม เมืองเสียมราฐ ซึ่งเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัดสถูปและประติมากรรมในสมัยโบราณ (เจดีย์แฝด) และศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณวัตถุ ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอังกอร์ ฯลฯ

           โครงการยุวทูตความดีเยือนกัมพูชาประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตได้เรียนรู้จากเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน มีความมุ่งมั่น ที่จะนำข้อดีที่ได้พบเห็นมาพัฒนาตนเอง รวมถึงผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้น ต่อไป


ผู้เข้าชม 4986 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย 1 กันยายน 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว