โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16 - 23 กันยายน 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน2561 นำโดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

           มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และโอกาสที่ได้รับ และแสดงความสามารถในเชิงบวก มีความเพียรพยายาม เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และมี อทป.สุวิทย์ มังคละ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ และข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง โดยนางสาวธิติยา ปานมณี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี

         
  ทปษ.ชัยสิริ ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ รักษาความดีให้สมกับเป็นยุวทูตความดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันเชื่อมประสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างถิ่น มีความมานะในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจด้วยความตั้งใจและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ ขอให้ยุวทูตความดี นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์และเชื่อมสัมพันธ์อย่างจริงจังและไว้วางใจ อีกทั้งให้มองจุดดีของผู้อื่น หากผู้ใดมีจุดด้อยก็ให้ช่วยเหลือเขา และให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

         
  ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารการศึกษาระดับสูง ที่เวียงจันทน์ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และ ดร. วงเพ็ด อุดมลิด รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา ซึ่งรับผิดชอบระบบการศึกษา ทั้งหมดของแขวงหลวงพระบาง ที่ซึ่งการสอบของนักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดระดับประเทศ 14 ปีซ้อน และมีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวง ใน 3 ลักษณะ (ปัญญาศึกษา วิชาการศึกษา และศิลปศึกษา) 5 หลักมูล คือ 1. เคารพธรรมเนียมประเพณี 2. รอบรู้และเชี่ยวชาญภาษา 3. มีสุขอนามัย 4. มีความรับผิดชอบ 5. สืบสานวัฒนธรรม


         
  คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเวียงจันทน์ และนครหลวงพระบาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          - โรงเรียนมัธยมต้น เลือง ดิ่นห์ กั๋ว (Loung Dinh Cua Secondary School) โดยมี ผอ. เจิ่น วัน ติ๊นห์ (Tran Van Tinh) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวน 1,000 คน คณะยุวทูตความดีและนักเรียนเวียดนาม ได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ การวาดภาพระบายสีต้นไม้แห่งสันติภาพด้วยนิ้วมือ การละเล่นพื้นบ้าน ของเวียดนาม อาทิ ปิดตาตีลูกโป่ง รำกระทบไม้ และการสร้างงานหัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น สานปลาตะเพียน จากก้านมะพร้าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนกิจกรรมวัฒนธรรมผ่านการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองของนักเรียนเวียดนาม และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ และเวียดนาม ของนักเรียนยุวทูต ได้สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก 

          - โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพ โดยมี ผอ. สูนทอน แก้วสะหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ 1 ของหลวงพระบาง มีนักเรียนจำนวน 3,400 คน คณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอ”ตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง” น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมแข่งขันในเกมพื้นบ้าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

          - โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ มี ผอ. สิดทิทอน จันทะวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว – เวียดนาม มีนักเรียนจำนวน 800 คน โดดเด่นในด้านวิชาการ มีศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ นักเรียนยุวทูตได้นำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิอาสา ที่ยุวทูตฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี มีจิตอาสา จึงได้รับการคัดเลือกมาสานสัมพันธ์กับนักเรียนที่ สปป.ลาว และทั้งสองฝ่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย – ลาว เรียนรู้และลิ้มรส ขนมคาว – หวาน ของแต่ละประเทศ

           คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ วัดสีสะเกด หอพระแก้ว ประตูไซ วัดเชียงทอง วัดพูสี หอพระบาง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทอผ้าไหม ทำกระดาษสา และการลงทุนร่วมลาว – ออสเตรเลีย ทำฟาร์มควายนม รวมทั้งได้เข้าพบหัวหน้า เสวย สีละวัน ที่ห้องการมรดกโลกหลวงพระบาง ซึ่งได้อธิบายความเป็นมาของหลวงพระบางในการเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต

           โครงการยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีมิติที่หลากหลาย ได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาเผยแพร่ขยายผล ในโรงเรียนของตน และยังเป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่ายอันนำไปสู่การติดต่อที่สร้างสรรค์ระหว่างกันในอนาคต 


ผู้เข้าชม 46 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย 1 กันยายน 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว 31 กรกฎาคม 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนศรีลังกา 1 กรกฎาคม 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนอินโดนีเซีย 24 มิถุนายน 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐปีนัง และรัฐเคดะห์ มาเลเซีย