โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

16 - 23 กันยายน 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ 16 – 23 กันยายน2561 นำโดย นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

           มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และโอกาสที่ได้รับ และแสดงความสามารถในเชิงบวก มีความเพียรพยายาม เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และมี อทป.สุวิทย์ มังคละ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ และข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง โดยนางสาวธิติยา ปานมณี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุดรธานี

         
  ทปษ.ชัยสิริ ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ รักษาความดีให้สมกับเป็นยุวทูตความดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันเชื่อมประสานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างถิ่น มีความมานะในการทำกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจด้วยความตั้งใจและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ ขอให้ยุวทูตความดี นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์และเชื่อมสัมพันธ์อย่างจริงจังและไว้วางใจ อีกทั้งให้มองจุดดีของผู้อื่น หากผู้ใดมีจุดด้อยก็ให้ช่วยเหลือเขา และให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา

         
  ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารการศึกษาระดับสูง ที่เวียงจันทน์ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.กองสี แสงมะนี รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และ ดร. วงเพ็ด อุดมลิด รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬา ซึ่งรับผิดชอบระบบการศึกษา ทั้งหมดของแขวงหลวงพระบาง ที่ซึ่งการสอบของนักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดระดับประเทศ 14 ปีซ้อน และมีการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวง ใน 3 ลักษณะ (ปัญญาศึกษา วิชาการศึกษา และศิลปศึกษา) 5 หลักมูล คือ 1. เคารพธรรมเนียมประเพณี 2. รอบรู้และเชี่ยวชาญภาษา 3. มีสุขอนามัย 4. มีความรับผิดชอบ 5. สืบสานวัฒนธรรม


         
  คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเวียงจันทน์ และนครหลวงพระบาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          - โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์   โดยมี ผอ.เวียงสุวัน  พะไซสมบัด ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  มีนักเรียนจำนวน 3,200 คน เป็นโรงเรียนชั้นนำ  มีการจัดห้องเรียนพรสวรรค์ ในวิชาวรรณคดี คณิตศาสตร์   เคมี และฟิสิกส์ คณะยุวทูตความดีและนักเรียนลาว ได้ร่วมทำกิจกรรมระหว่างกัน คือ การละเล่นพื้นบ้าน การเต้นบาสโลปของนักเรียนลาว  และการขับร้องเพลงภาษาไทย – อังกฤษ และลาว ของนักเรียนยุวทูตฯ                     

          - โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์สันติภาพ โดยมี ผอ. สูนทอน แก้วสะหวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนขนาดใหญ่อันดับ 1 ของหลวงพระบาง มีนักเรียนจำนวน 3,400 คน คณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอ”ตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง” น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมแข่งขันในเกมพื้นบ้าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

          - โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ป่องคำ มี ผอ. สิดทิทอน จันทะวงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนมิตรภาพลาว – เวียดนาม มีนักเรียนจำนวน 800 คน โดดเด่นในด้านวิชาการ มีศิษย์เก่าดำรงตำแหน่งสำคัญระดับประเทศ นักเรียนยุวทูตได้นำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิอาสา ที่ยุวทูตฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี มีจิตอาสา จึงได้รับการคัดเลือกมาสานสัมพันธ์กับนักเรียนที่ สปป.ลาว และทั้งสองฝ่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย – ลาว เรียนรู้และลิ้มรส ขนมคาว – หวาน ของแต่ละประเทศ

           คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ผ่านโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิ วัดสีสะเกด หอพระแก้ว ประตูไซ วัดเชียงทอง วัดพูสี หอพระบาง พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง พร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการทอผ้าไหม ทำกระดาษสา และการลงทุนร่วมลาว – ออสเตรเลีย ทำฟาร์มควายนม รวมทั้งได้เข้าพบหัวหน้า เสวย สีละวัน ที่ห้องการมรดกโลกหลวงพระบาง ซึ่งได้อธิบายความเป็นมาของหลวงพระบางในการเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีความโดดเด่นใน 3 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มีต่อวิถีชีวิต

           โครงการยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีมิติที่หลากหลาย ได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาเผยแพร่ขยายผล ในโรงเรียนของตน และยังเป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่ายอันนำไปสู่การติดต่อที่สร้างสรรค์ระหว่างกันในอนาคต 


ผู้เข้าชม 7933 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย