โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน

8 - 14 ตุลาคม 2561

          มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2561 คณะจำนวน 42 คน นำโดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เจ้าหน้าที่ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 30 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือจากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร

           มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตน ให้ตื่นรู้ ช่างสังเกต จดจำ และตั้งคำถาม และวางตนให้เหมาะสม เป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย และมี นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์ และนายพิชาน แจ่มเวหา จากกรมเอเชียตะวันออก มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ

         
  คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ เราคือตัวแทนของประเทศไทย ต้องสานสัมพันธไมตรีกับนักเรียนจีนให้ดีที่สุดและต้องรู้ว่าคนจีนมีความอดทน ขยัน กล้าแสดงออก มีวินัยและตั้งใจ ขอนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

         
  ทั้งนี้ ท่านกงสุลใหญ่ ได้ให้เกียรติแก่คณะฯ เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

         
  คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในนครคุนหมิง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

          - โรงเรียนประถมศึกษาคุนหมิง หมิงทง (Kunming Mingtong Elementary School) ดยมี ผอ. Liu Yi ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวน 4,000 คน เป็นโรงเรียนชั้นนำของมณฑลยูนนาน มีการจัดการเรียนการสอนแบบแนวหน้า มุ่งเน้นให้นักเรียนรอบรู้ทุกด้าน กิจกรรมการแลกเปลี่ยน นักเรียนทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ผ่านการร้องเพลงประสานเสียง และร่วมทำกิจกรรมการยิงธนู  

          - โรงเรียนประถมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล (Elementary School Attached to Yunnan Normal University) มี รอง ผอ. Dai Lihui รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนจำนวน 3,000 คน เป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของนครคุนหมิง และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีการจัดการเรียนการสอน ที่เรียกว่า 1 เส้นทาง 1 คน 1 ชีวิต คือ ครูหนึ่งคนจะสอนนักเรียนไปจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดูแลอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความเคารพ ซื่อสัตย์ต่อชาติ และมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมต่อไปทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะยุวทูต โดยการแสดงยิมนาสติกลีลาชนกลุ่มน้อย จากทุกชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 3,000 คน ซึ่งเป็นการแสดงที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน และนำคณะยุวทูตเรียนศิลปะการเขียนพู่กันจีน พร้อมทั้งนักเรียน ทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและทำความรู้จักระหว่างกัน

          - โรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง (Kunming Foreign Language School) โดยมี รอง ผอ. Zhao Lei รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีนักเรียนจำนวน 2,000 คน เป็นโรงเรียนทีเปิดการเรียนการสอน ในวิชาภาษาไทยแห่งแรกในมณฑลยูนนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และมีนักเรียนหลายคนได้มาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทย นักเรียนจีนได้นำยุวทูตความดีเข้าร่วมในกิจกรรม การชงชาจีน ศิลปะการตัดกระดาษ และการรำงิ้วจีน นักเรียนทั้งสองประเทศได้สานสัมพันธ์รู้จักกันเป็นอย่างดี

           คณะยังได้เยี่ยมชม ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 31,000 คน และในภาควิชาภาษาไทย เปิดสอนถึงระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวน 200 คน โดยมีนาย Peng Rong เลขานุการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะนักเรียนยุวทูตฯ ได้ทำกิจกรรมถอดรหัสภาษา ผ่านบทเพลงและเกมใบ้คำ รวมทั้งการสอนภาษาจีน ร่วมกับพี่นักศึกษาจีน

           คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ผ่านพิพิธภัณฑ์และสถานที่ทางธรรมชาติที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน หมู่บ้านชนชาติยูนนาน ตำหนักของขุนนางอู๋ ซานกุ้ย วัดหยวนทงและอุทยานธรรมชาติป่าหิน 

           โครงการยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากสถานกงสุลใหญ่ นับเป็นประสบการณ์พิเศษที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้มีมิติ ที่หลากหลาย ได้ศึกษาแบบอย่างปฏิบัติที่ดีที่สามารถนำมาเผยแพร่ขยายผลในโรงเรียนของตน และเป็นการเปิดมุมมองของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนของทั้งสองฝ่าย อันนำไปสู่การติดต่อระหว่างกันในอนาคต เป็นการสร้างคุณค่าให้ยุวทูตฯ ได้มีประสบการณ์ชีวิตที่จะจดจำไปตลอด และมีกำลังใจที่จะเป็นเยาวชนคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ผู้เข้าชม 5768 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย