โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

23 - 28 ตุลาคม 2561

         มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ตุลาคม 2561 นำโดย นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิฯ คณะจำนวน 35 คน ประกอบด้วย นางอุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สถาบันการต่างประเทศฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 2 คน นักเรียนยุวทูตฯ 20 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด ทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.1 ได้รับการคัดเลือกจาก ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

          มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าจากกรมเอเชียตะวันออกมาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้ถึงเป้าหมาย พยามจดจำบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อนำมาเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่เพื่อนๆ ที่ไม่ได้มีโอกาสไปเยือนฯ ได้รับรู้ด้วย

         
  รองปลัดธานี ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ เมื่อเดินทางมาถึงกรุงมะนิลาว่า ขอให้ทุกคนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์ และเมื่อไปเยี่ยมโรงเรียนต้องรู้จักสร้างสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนๆ ชาวฟิลิปปินส์ ให้สังเกตความมีระเบียบวินัยของเขา เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ มาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และให้ทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด พร้อมทั้งนำคณะฯ เข้าเยี่ยม นางอุรวดี ศรีภิรมย์ อุปทูต ณ กรุงมะนิลา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ จงตั้งใจเรียนรู้และมุ่งมั่น และให้ประสบความสำเร็จในการเยือนฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ท่านอุปทูตฯ ได้ให้คณะฯ เข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

         
  ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารการศึกษาระดับสูงของฟิลิปปินส์ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Dr. Leonor Magtolis Briones รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน โดยชื่นชมโครงการยุวทูตความดีว่าเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีผลการเรียนดีและมีคุณธรรม ได้มาเปิดโลกทัศน์และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีในต่างแดน ควรส่งเสริมโครงการแบบนี้ให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า ไทยและฟิลิปปินส์มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชน มีนักเรียนฟิลิปปินส์ไปเรียนที่เมืองไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาขาวิชาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง และในทางกลับกันก็มีนักเรียนไทยมาเรียนที่ฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในการเข้าเยี่ยมคารวะนาย Jesus L.R. Mateo ปลัดกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ได้กล่าวกับคณะฯ ความว่า อยากให้นักเรียนไทยสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆ ชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ว่าเหมือนหรือต่างกับไทยอย่างไร พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างกัน

         
  คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงมะนิลา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

          - โรงเรียนที่ 1 Integrated Montessori Center (IMC) โดยมี Mrs. Angeli C. Cadunyog ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ เป็นโรงเรียนเอกชน มีจำนวนนักเรียน 2,235 คน คณะยุวทูตความดีได้เข้าร่วมกิจกรรม Student Fair ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ภายใต้ชื่อ All around the word ซึ่งเป็นการจัดแสดงด้านวัฒนธรรม และอาหารของประเทศต่างๆ เช่น ฟิลิปปินส์ อิตาลี เกาหลี อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น  

          - โรงเรียน OB Montessori Center (OBMC) โดยมี Dr. Preciosa S. Soliven ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เป็นโรงเรียนเอกชน ใช้ระบบการศึกษาแบบ Montessori ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้เด็กนักเรียนเน้นภาคการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำหรือเรียนรู้แบบภาคทฤษฎีตามหนังสือเรียน คณะยุวทูตความดีได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนฟิลิปปินส์ คือ การรำเพลงกระทบไม้ การทำอาหาร การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการร้องเพลง เป็นต้น 

           คณะยุวทูตนักเรียนยุวทูตได้นำเสนอ ความสุขในวิถีพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ยุวทูตได้น้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  และ เมืองไทยเมืองยิ้ม ที่จะทำให้เพื่อนนักเรียนชาวฟิลิปปินส์รู้จักประเทศไทยมากขึ้น  อีกทั้งได้แสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงไทย  อังกฤษ และตากาล็อค  สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก  และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อและของที่ระลึกกับนักเรียนฟิลิปปินส์ เพื่อคงการติดต่อกันฉันท์มิตรต่อไปในอนาคต นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นชาติและสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์ อาทิ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  พิพิธภัณฑ์เด็ก  พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ (Mind Museum) ย่านเมืองเก่าอิทรามูรอส (Intramuros) ป้อมปราการซานติอาโก้ (Fort Santiago)  โบสถ์และพิพิธภัณฑ์อากุสติน (San Agustin Church and Museum) และสวนสาธารณะริซาล (Rizal Park) ฯลฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนฟิลิปปินส์ ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  ส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ ได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกลด้วยการเรียนรู้อย่างเทียบเคียงและคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเผยแพร่สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน   


ผู้เข้าชม 6168 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย