โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

27 - 31 มกราคม 2562

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2562 คณะจำนวน 26 คน ประกอบด้วย ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักการทูตชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน นักเรียนยุวทูตฯ 16 คน ครู 4 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน จาก 19 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด จากทุกภาคของประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่จัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ก่อนออกเดินทาง ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะยุวทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. Mme. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ท่านทูตได้กล่าวกับคณะว่า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีอารยธรรมที่เก่าแก่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาหลายศาสนา และมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และท่านขอให้ยุวทูตความดีนำความรู้และประสบการณ์ที่จะได้พบเห็นในอินเดีย ไปบอกเล่าให้กับเพื่อนที่ประเทศไทยที่ไม่มีโอกาสได้ไปเยือนได้รับรู้รับทราบ อีกทั้ง มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ วัฒนธรรมและภาษา ฯลฯ โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่นค้นคว้าหาความรู้ ต้องรู้จักฟัง คิด ถาม จด ตามหลักหัวใจนักปราชญ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ และที่สำคัญต้องรู้จักตั้งคำถาม

ในการเยือนอินเดีย คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งได้กล่าวกับคณะยุวทูตฯ ขอให้ทุกคนรู้จักสังเกตสิ่งรอบข้าง ถ้าหากพบเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจ ก็ต้องรู้จักปรับและเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น และให้ยุวทูตทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่า ไม่ประมาท ยึดมั่นในศีลธรรม และทำคุณประโยชน์ตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ ท่านเอกอัครราชทูตได้ให้เกียรติจัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่คณะ พร้อมทั้งนำชมทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในการเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของอินเดีย คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ นางศุษมา สวราช (H.E. Mme. Sushma Swaraj) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย พร้อมด้วยการเข้าพบนายมานิช อธิบดีกรมใต้ และนายราวีช กูมาร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ คณะยุวทูตความดีได้เรียนรู้ระบบการทำงานทางด้านการทูตของอินเดีย และได้รับทราบว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย มีโครงการฝึกนักการทูต โดยให้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดแล้วไปพูดเรื่องนโยบายด้านการต่างประเทศกับนักเรียนในโรงเรียน โดยการใช้ภาษที่เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชน

คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในกรุงนิวเดลี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนวัตสัน วัลเล่ย์ (Vasant Valley School) เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในกรุงนิวเดลี มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีจำนวนนักเรียน 1,200 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายอรุณ คาปู เป็นผู้อำนวยการ ทางโรงเรียนได้จัดให้คณะยุวทูตความดีได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนอินเดีย คือ การย้อมผ้า การเล่นโยคะ และนักเรียนอินเดียได้ทำการแสดงเต้นรำท้องถิ่นของอินเดีย พร้อมเชิญชวนคณะยุวทูตความดีร่วมเต้นรำด้วย

- โรงเรียนชิฟ นาดาว (Shiv Nadar School) มีนางสาวโมนิกา ซาการ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในด้านวิทยาการไอที กีฬา และศิลปะ อีกทั้งโรงเรียนนี้มีรายวิชาที่เรียนเน้นโครงสร้างการเรียนรู้ STEM Education ผสมผสานกับการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รวมถึงการส่งเสริมจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และศิลปะ ทางโรงเรียนให้การต้อนรับคณะยุวทูตด้วยการรำ Manipuri รำพื้นเมืองของอินเดีย ส่วนคณะยุวทูตความดีได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ เมืองไทยเมืองยิ้ม ความสุขอย่างเศรษฐกิจพอเพียง การทำความดีของยุวทูตความดี และการขับร้องเพลงภาษาไทย - อังกฤษ - ฮินดี และร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหาร โดยคณะยุวทูตได้นำขนมไทยไปให้เพื่อนนักเรียนชาวอินเดียได้ชิม ซึ่งเป็นที่นิยมและชื่นชอบอย่างมาก

คณะยุวทูตความดีได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อในด้านศาสนา วิถีชีวิตชุมชน และ สถานที่สำคัญของอินเดีย อาทิ วัดสวามีนารายัน อักชาร์ดัม หอคอยกุตุป มีนาร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ร้านหนังสือ Om book ศูนย์หัตถกรรม Dilli Haat ฯลฯ

โครงการยุวทูตความดีเยือนอินเดียประสบผลสำเร็จด้วยความสนับสนุนร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ส่งเสริมให้คณะยุวทูตฯ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งได้พัฒนาโลกทัศน์ให้กว้างไกล ด้วยการเรียนรู้อย่างเทียบเคียงและคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปต่อยอดเผยแพร่สู่การปฏิบัติในโรงเรียน และชุมชนของตน   


ผู้เข้าชม 5646 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย