โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

17 พฤศจิกายน 2562 - 1 มกราคม 2513

           มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562  การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 - 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

          ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะก่อนเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่ที่เคยประจำการอยู่ที่บรูไน มาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภาษา ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ได้กล่าวให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ ความว่า “การทำดี คิดดี พูดดี ส่งผลให้ผู้นั้นมีความเจริญ ให้ทำดีกับผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน รู้จักวางเป้าหมายของชีวิต มีความมุ่งมั่นพยายามทำดีด้วยหัวใจ ให้นำข้อผิดพลาดของตนเองมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและไม่หยุดที่จะทำความดี” โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ขอให้ยุวทูตทุกคนสวมหัวใจนักปราชญ์ โดยฝึกตน ให้รู้จักฟัง คิด ถาม และจด หัดคิดแยกแยะเปรียบเทียบให้ดี เป็นผู้ตื่นรู้ ทำหน้าที่อย่างตั้งใจ หมั่นพัฒนาตนเอง ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และพร้อมที่จะนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน

            ในการเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านเอกอัครราชทูต วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุลเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน และได้ให้โอวาทกับคณะความว่า “ขอให้ยุวทูตสนุกและเต็มที่กับ สิ่งที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่างานใดที่เข้ามา เมื่อเราได้รับมอบหมายก็ให้ทำให้เต็มที่ แล้วเราก็จะสนุกและ มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำ” พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคาราวะ นาย Aliuddin bin Hj Abdul Rahman รักษาการปลัดกระทรวงศึกษาธิการบรูไน คณะได้เข้าพบและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษาของบรูไน บรูไนมีแผนการพัฒนาประเทศ ที่เรียกว่า Wawasun 2035 ซึ่งบรูไนตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาประเทศให้เต็มที่ ในทุกๆ ด้าน มีการพัฒนาแบบองค์รวม ทั้งหลักสูตร คุณภาพครู และภาวะผู้นำในผู้บริหาร ตามแนวแบบอย่างของฟินแลนด์ แคนนาดา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ ให้ทุกคนมีความเท่าเทียมในด้านการศึกษา ในทุกระดับ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ตามความถนัดโดยการส่งเสริมอย่างมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอย่างชัดเจน

            คณะยุวทูตฯ ได้สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในบันดาร์เสรีเบกาวัน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนประถมศึกษา ลัมบัก กานัน จาลัน 49 (Lambak Kanan Primary School Jalan 49)

เป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน 506 คน โดยมีนางฮาจา นูร์เลีย ฮาจี อัสปาร์ (HAJAH NOORLIAH BINTI HAJI ASPAR) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ซึ่งนางฮาจา

นูร์เลีย ฮาจี อัสปาร์ เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาครูด้านการศึกษาพิเศษ ทำให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 อีกทั้งโรงเรียนประถมศึกษา ลัมบัก กานัน จาลัน 49 เป็นต้นแบบโรงเรียนแบบเรียนรวม (Model Inclusive School)

ศูนย์ดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปัญญาเลิศ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทั้งสองประเทศ นักเรียนบรูไนได้นำยุวทูตความดีเข้าร่วมในกิจกรรม การเต้นพื้นเมืองโดยใช้กะลาเคาะเป็นจังหวะ การเล่นเครื่องดนตรีกลองท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและอาหารประจำชาติ

โรงเรียนประถมศึกษา ฮัจญี ตารีฟ (Haji Tarif Primary School) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกลางน้ำ ตามอย เติงงาห์ โดยมี นางฮาจา นอร์อิสมาวาตี บินดี ฮัญจี อาห์มัด (Hajah Norismawati binti Haji Ahmad) ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 86 คน เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.-12.30 น. และที่โรงเรียนยังใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดกระทรวงกิจการศาสนา ที่มีการเรียนการสอนในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 17.00 น. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งสามารถเดินมาโรงเรียนได้ด้วยตนเอง อีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้เคยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ทางโรงเรียนได้เชิญคณะยุวทูตความดีร่วมกิจกรรมการสาธิตพิธีก่อนการแต่งงานของสาว ชาวบรูไน เพื่อมอบของที่ระลึกให้กับคณะ และร่วมเล่นการละเล่นพื้นบ้านของชาวบรูไน รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาหารและขนมพื้นเมือง

โรงเรียนประถมศึกษา ยายาซัน สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ (Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Primary School) เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ของบรูไน ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากมูลนิธิยายาซัน สุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มีผู้อำนวยการคือ นางดายัง ฮาจาห์ มาเรียม บิน ฮัญจี ลาดี (Dayang Hajah Mariam bint Haji Ladi) ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะ นักเรียนบรูไนได้นำเสนอการแสดงพื้นเมือง ชื่อ ทาริอาน ซาปีน เบอราดัท (Tarian Zapin Beradat) เป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้แบบมลายู และเพลงเทิดพระเกียรติสุลต่าน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ และทางโรงเรียนได้ให้คณะเยี่ยมชมการฝึกสอนการอ่านในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 การเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ในวิชา coding ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกาย และการเล่นดนตรีพื้นเมืองแบบชาวบรูไน

ในการเยือนทั้ง 3 โรงเรียน คณะยุวทูตความดีได้นำเสนอเรื่องราวของเมืองไทยเมืองยิ้ม เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ที่ยุวทูตฯ มุ่งมั่นตั้งใจทำความดี มีจิตอาสา จึงได้รับการคัดเลือกมาสานสัมพันธ์กับนักเรียนที่บรูไน และได้แสดงความสามารถของเยาวชนไทยด้วยการขับร้องเพลงไทย อังกฤษ และมลายู สร้างความชื่นชมและชื่นชอบเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทย – บรูไน เรียนรู้และชิมรส ขนมคาว – หวาน ของแต่ละประเทศ และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับนักเรียนชาวบรูไน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ การมาเยือนของคณะยุวทูตความดีเป็นที่สนใจของสื่อในบรูไน (Borneo Bulletin ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562)

คณะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตคนบรูไน จากสถานที่ต่างๆ ที่ไปเยี่ยมเยือนในบันดาร์เสรีเบกาวัน อาทิ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมาเลย์ เรียนรู้วิถีชีวิต การทำอาชีพประมง ของชาวมาเลย์ – บรูไน และมีการจำลองหมู่บ้านกลางน้ำลักษณะแบบบ้านต่างๆ ที่มีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเล เป็นพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงสิ่งของที่ถูกค้นพบทางทะเลในปี ค.ศ. 1997 โดยบริษัท Shell Petrolium โดยมีวัตถุที่ถูกค้นพบมากกว่า 13,000 ชิ้น โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นเซรามิค ซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังได้มีเครื่องสังคโลกของไทยจากจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี และสุโขทัย อีกด้วย พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย หรือพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมและจัดแสดงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ในการประกอบพิธีราชาภิเษกและของใช้ส่วนพระองค์ของสุลต่านฮัลซานัล โบเกียห์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมมัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน มัสยิด จามี อัสรี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ที่ชาวบรูไน ใช้เป็นศาสนาสถานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู รวมทั้งศึกษา ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ตัสบี

โครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ประสบผลสำเร็จ ด้วยความสนับสนุนเกื้อกูลอย่างดี จากเอกอัครราชทูตและสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งผลให้การพัฒนาโลกทัศน์ดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตได้เรียนรู้จากเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน มีความมุ่งมั่น ที่จะนำข้อดีที่ได้พบเห็นมาพัฒนาตนเอง รวมถึงผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้น ต่อไปผู้เข้าชม 1548 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

3 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย