โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนศรีลังกา

31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2556

          คณะยุวทูตความดี จำนวน 36 คน นำโดย ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เดินทางเยือนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 คณะดังกล่าวประกอบด้วยยุวทูตฯ 22 คน ครู 4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน ผู้แทนจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 คน และ ผอ.มูลนิธิฯ กับเจ้าหน้าที่ 2 คน โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

          การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ประสานกำหนดการเยือนกับโรงเรียนพุทธศาสนาทั้ง 5 แห่งได้แก่ โรงเรียนกุลนัดดาซึ่งเป็น โรงเรียนพุทธศาสนาชั้นนำ โรงเรียนพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษวัดศรีสมโพธิวิหาร และที่ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนา โรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีปรมนันทะราชมหาวิหาร เมืองกอลล์ และโรงเรียนพุทธศาสนา วัดศรีนเรนทรารามราช-มหาวิหาร เมืองแคนดี้ ซึ่งคณะเยาวชนฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันใน ด้านวัฒนธรรม ด้านพุทธศาสนา โดยเยาวชนยุวทูตฯ ได้การแสดงการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การขับร้องเพลงธรรมะ ขณะที่เยาวชนศรีลังกาสาธิตการสวดมนต์และนาฎศิลป์พื้นถิ่น นับเป็นการส่งเสริมมิตรสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาการฉลอง 260 ปี สยามวงศ์ ที่ศรีลังกาให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนจากคณะยุวทูตความดีได้ถูกนำออกรายการสถานีโทรทัศน์ช่องพระพุทธศาสนา เผยแพร่ออกอากาศให้สามารถรับชมได้เป็นวงกว้าง

          คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Mahinda Rajapaksa ประธานาธิบดีศรีลังกา นาย Karunatilaka Amunugama ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา และนาย Wasatha Ekanayake ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปะ และมีโอกาสพบปะกับผู้แทนเยาวชนศรีลังกาที่มาจากจังหวัดต่างๆของศรีลังกาด้วย นับเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้ยุวทูตความดี   มุ่งมั่นเป็นเยาวชนคนดี และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

          คณะยุวทูตฯ เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญของศรีลังกา อาทิ วัดทีปทุตตมาราม วัดสำคัญในสายสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกา วัดกัลยาณี  ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จฯ วัดกานเด และวัดคงคารามที่มีของโบราณล้ำค่ารวมทั้งพระพุทธรูปที่เล็กที่สุดในโลก พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติที่โคลัมโบ พิพิธภัณท์ทางทะเลและป้อมปราการเมืองกอลล์ เมืองมรดกโลก สวนพฤษศาสตร์เปราเดนียา พิพิธภัณฑ์พระพุทธ-ศาสนานานาชาติ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพี้นเมือง และโรงงานผลิตชาที่ขึ้นชื่อ Giragama Tea Factory การเยือนศรีลังกาครั้งนี้ นับเป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ การพัฒนาโลกทัศน์ และการเพิ่มพูนประสบการณ์อันมีค่ายิ่งให้กับเยาวชนยุวทูต   ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม


ผู้เข้าชม 25540 คน

« ย้อนกลับ

โครงการพัฒนาโลกทัศน์

17 พฤศจิกายน 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 27 มกราคม 2562 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 23 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8 ตุลาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารรัฐประชาชนจีน 16 กันยายน 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 7 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 5 สิงหาคม 2561 : คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 มีนาคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม 23 กุมภาพันธ์ 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมาร์ 26 มกราคม 2558 : คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย 1 กันยายน 2556 : คณะยุวทูตความดีเยือนสปป.ลาว