ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดจันทบุรี

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาผู้เข้าชม 1780 คน

« ย้อนกลับ