ปณิธานความดี

ปณิธานความดี จากยุวทูตฯ จังหวัดจันทบุรี

ปณิธานความดี ปีมหามงคล ๒๕๕๘ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา















































































ผู้เข้าชม 2644 คน

« ย้อนกลับ